Ja­kość nasze­go życia spro­wadza się do ja­kości naszych związków z in­ny­mi ludźmi.


ja­kość-nasze­go-życia-spro­wadza ę-do ja­koś-naszych-związków-z in­ny­mi-ludźmi
anthony robbinsja­kośćnasze­gożyciaspro­wadza siędo ja­kościnaszychzwiązkówz in­ny­miludźmija­kość nasze­gonasze­go życiażycia spro­wadza sięspro­wadza się do ja­koścido ja­kości naszychnaszych związkówzwiązków z in­ny­miz in­ny­mi ludźmija­kość nasze­go życianasze­go życia spro­wadza siężycia spro­wadza się do ja­kościspro­wadza się do ja­kości naszychdo ja­kości naszych związkównaszych związków z in­ny­mizwiązków z in­ny­mi ludźmija­kość nasze­go życia spro­wadza sięnasze­go życia spro­wadza się do ja­kościżycia spro­wadza się do ja­kości naszychspro­wadza się do ja­kości naszych związkówdo ja­kości naszych związków z in­ny­minaszych związków z in­ny­mi ludźmija­kość nasze­go życia spro­wadza się do ja­kościnasze­go życia spro­wadza się do ja­kości naszychżycia spro­wadza się do ja­kości naszych związkówspro­wadza się do ja­kości naszych związków z in­ny­mido ja­kości naszych związków z in­ny­mi ludźmi

Wiara w fa­tum spro­wadza na ziemię fa­tum. A wiara w wol­ność spro­wadza na ziemię wolność.O tym, kim jesteśmy, decyduje jakość naszych związków z innymi.Każdy autor sztuk ko­micznych wie, że większość wi­dow­ni śmieje się, gdy kil­ku widzów zacznie recho­tać. Cały prob­lem spro­wadza się za­tem do te­go, jak tych kil­ka osób zmu­sić do śmiechu.W krótkich ok­re­sach ry­nek działa jak gorące po­wiet­rze w ba­lonie – win­du­je ce­ny w górę, w dłuższych – jak ba­last, który spro­wadza je do real­ne­go poziomu.Całe szczęście i po­myślność nasze­go życia za­leży od dob­re­go użyt­ku, ja­ki zro­bimy z naszych namiętności.