Ja­ko księżyc na niebie, tak dzieje na­rodów na ziemi wzras­tają, by maleć.


ja­ko-księżyc-na niebie-tak-dzieje-na­rodów-na ziemi-wzras­tają-by maleć
zygmunt krasińskija­koksiężycna niebietakdziejena­rodówna ziemiwzras­tająby malećja­ko księżycksiężyc na niebietak dziejedzieje na­rodówna­rodów na ziemina ziemi wzras­tająja­ko księżyc na niebietak dzieje na­rodówdzieje na­rodów na ziemina­rodów na ziemi wzras­tajątak dzieje na­rodów na ziemidzieje na­rodów na ziemi wzras­tajątak dzieje na­rodów na ziemi wzras­tają

Jako księżyc na niebie, tak dzieje narodów na ziemi wzrastają, by maleć.Nieboga Gwiaz­dka mała na niebie błyszczeć sa­ma chciała, tak się rozpychała, że z nieba słońce i księżyc zepchała. A kiedy su­mienie ug­ryzło Niebogę, przep­raszała nis­ko chyląc głowę. W złości o swo­je wdzięki się przewróciła i cały blask straciła. Te­raz na in­nym niebie świętą grywa i myśli Niebo­ga, że będzie szczęśli­wa.Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu.Na roz­gwieżdżonym niebie tak pięknie i gwarno a in­tro­wer­tyczny Księżyc myśla­mi daleko ma już dość słucha­nia skarg ludzkich  Kiedy człowiek stworzy coś, co jest podzi­wiane przez wszys­tkich, mówi­my, że jest to cu­dow­ne, ale kiedy ob­serwu­jemy zmianę dnia w noc, Słońce, Księżyc, gwiaz­dy na niebie i zmieniające się po­ry ro­ku na Ziemi, a także doj­rze­wające owo­ce, mu­simy so­bie uświado­mić, że jest to wy­nikiem pra­cy ko­goś, kto po­siada większą moc niż człowiek.Gdy będziesz smutny jak księżyc na niebie, przypomnij sobie, że ja kocham Ciebie.