Ja­ko ludzie, nie jes­teśmy w sta­nie wyob­ra­zić so­bie jak by to było nie być sobą.


ja­ko-ludzie-nie jes­teśmy-w sta­nie-wyob­ra­zić-so­bie-jak by to było-nie być-sobą
krioja­koludzienie jes­teśmyw sta­niewyob­ra­zićso­biejak by to byłonie byćsobąja­ko ludzienie jes­teśmy w sta­niew sta­nie wyob­ra­zićwyob­ra­zić so­bieso­bie jak by to byłojak by to było nie byćnie być sobąnie jes­teśmy w sta­nie wyob­ra­zićw sta­nie wyob­ra­zić so­biewyob­ra­zić so­bie jak by to byłoso­bie jak by to było nie byćjak by to było nie być sobąnie jes­teśmy w sta­nie wyob­ra­zić so­biew sta­nie wyob­ra­zić so­bie jak by to byłowyob­ra­zić so­bie jak by to było nie byćso­bie jak by to było nie być sobąnie jes­teśmy w sta­nie wyob­ra­zić so­bie jak by to byłow sta­nie wyob­ra­zić so­bie jak by to było nie byćwyob­ra­zić so­bie jak by to było nie być sobą

Za­mar­twiając się nad sobą nie jes­teśmy w sta­nie do­gonić rzeczy­wis­tości . -Chemicals
za­mar­twiając ę-nad-sobą-nie jes­teśmy-w sta­nie-do­gonić-rzeczy­wis­toś
Ro­zumiem równa­nie wte­dy, gdy nie roz­wiązując go, mogę so­bie wyob­ra­zić cechy cha­rak­te­rys­tyczne rozwiązania. -Paul Dirac
ro­zumiem-równa­nie-wte­dy-gdy-nie roz­wiązując-go-mogę-so­bie-wyob­ra­zić-cechy-cha­rak­te­rys­tyczne-rozwiązania