Ja­pon­ki - przed­mioto­we trak­to­wanie kobiet.


ja­pon­ki- przed­mioto­we-trak­to­wanie-kobiet
kapitanja­pon­ki przed­mioto­wetrak­to­waniekobiet przed­mioto­we trak­to­wanietrak­to­wanie kobiet przed­mioto­we trak­to­wanie kobiet

Ci tyl­ko są szczęśli­wi, których myśli są skiero­wane ku ja­kiemuś przed­mioto­wi in­ne­mu niż włas­na szczęśliwość.Ko­bieta prędzej prze­baczy mężczyźnie złe trak­to­wanie niż posądze­nie, że chciała go złapać na męża.Nie ma prawd ab­so­lut­nych. Wszys­tkie praw­dy są półpraw­da­mi. To właśnie trak­to­wanie ich ja­ko praw­dy ab­so­lut­ne rodzi zło.Oto twój przy­jaciel, par­tner, ob­rońca, twój pies. Jes­teś całym je­go życiem, miłością, prze­wod­ni­kiem. Po­zos­ta­nie ci od­da­ny i wier­ny, dopóki bić będzie je­go ser­ce. Win­ny mu jes­teś ta­kie trak­to­wanie, by zasłużyć so­bie na to oddanie.Możesz trak­to­wać życie jak za­bawę, lecz nig­dy nie trak­tuj ludzi jak zabawki. Z cyk­lu po­wieści Tyle się rozprawia o umysłowości kobiet, o prawach kobiet, o równouprawnieniach kobiet: ciekawa jednak rzecz, co by nas to wszystko obchodziło, gdyby kobieta nie posiadała nic prócz umysłowości?