Ja­wa różni się od snu natężeniem myśli (...) 


ja­wa-róż ę-od snu-natężeniem-myśli- 
olga tokarczukja­waróżni sięod snunatężeniemmyśli ja­wa różni sięróżni się od snuod snu natężeniemnatężeniem myślimyśli () ja­wa różni się od snuróżni się od snu natężeniemod snu natężeniem myślinatężeniem myśli () ja­wa różni się od snu natężeniemróżni się od snu natężeniem myśliod snu natężeniem myśli () ja­wa różni się od snu natężeniem myśliróżni się od snu natężeniem myśli () 

... ciem­ność się zmienia pod natężeniem światła ... in­spi­rowa­ne ciemnotą Człowiek nie de­cydu­je sam o pew­nych różni­cach. Różni­ce no­simy w sobie.Ta­les ma­wiał, że śmierć niczym nie różni się od życia. Dlacze­go więc - po­wie­dział ktoś - nie umierasz? Właśnie dla­tego - od­parł - że śmierć nie różni się od życia.Miłość przychodzi za­daje ciosy ra­ni zwodzi Kocha niena­widzi czaruje z myśli szydzi oczernia widzi gryzie prześladuje nie da­je snu manipuluje płacze żałuje ofiar wciąż poszukuje Ani różni­ca poglądów, ani różni­ca wieku, nic w ogóle nie może być po­wodem zer­wa­nia wiel­kiej miłości. Nic, prócz jej braku.Nieumiejętność osiągnięcia kom­pro­misu w dys­kusji wy­nika często nie z rażącej różni­cy zdań i prze­konań, lecz z od­mien­nych de­finic­ji używa­nych pojęć. …je­den mówiąc o pta­ku myśli o gołębiu, in­ny o jastrzębiu…