Jałmużna przy­nosi ulgę te­mu, kto ją da­je, a wyrządza zło te­mu, kto ją otrzymuje.


jałmużna-przy­nosi-ulgę-te­mu-kto-ją da­-a wyrządza-zło-te­mu-kto-ją otrzymuje
anatol france (françois anatole thibault)jałmużnaprzy­nosiulgęte­muktoją da­jea wyrządzazłoją otrzymujejałmużna przy­nosiprzy­nosi ulgęulgę te­mukto ją da­jea wyrządza złozło te­mukto ją otrzymujejałmużna przy­nosi ulgęprzy­nosi ulgę te­mua wyrządza zło te­mujałmużna przy­nosi ulgę te­mu

Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje.Pechowiec to ten, kto otrzymuje od losu zasłużone baty, a nie otrzymuje za nie zasłużonych prezentów.Krop­la nig­dy nie przy­nosi ul­gi, ale zaw­sze jest złud­na chwi­la cze­kania na ulgę, strach przez tę chwilę jest od­ro­binę mniejszy.Ktoś, kto mówi, że miłość nie przy­nosi strachu, nig­dy nie był zakochany.Ten najbardziej olśniewa talentami, kto więcej rozdaje, niż otrzymuje.Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.