Ja błędy popełniam nieustannie, ale uważam, że to jest nieuniknione i nie ma co się wobec tego napinać i kontrolować, bo przestanę być normalnym człowiekiem i ze spontanicznej osoby zmienię się w poprawną nauczycielkę. Jeżeli mam uczyć dalej, to pod warunkiem, że będę sobą, ze swoimi wszystkimi głupotami i mądrościami, wadami i zaletami.


ja-błędy-popełniam-nieustannie-ale-uważam-że-to-jest-nieuniknione-i-nie-co-ę-wobec-tego-napinać-i-kontrolować-bo-przestanę-być-normalnym
zofia kucównajabłędypopełniamnieustanniealeuważamżetojestnieuniknioneniecosięwobectegonapinaćkontrolowaćboprzestanębyćnormalnymczłowiekiemzespontanicznejosobyzmieniępoprawnąnauczycielkęjeżelimamuczyćdalejpodwarunkiembędęsobąswoimiwszystkimigłupotamimądrościamiwadamizaletamija błędybłędy popełniampopełniam nieustannieale uważamjest nieuniknionenieuniknione ii nienie mama coco sięsię wobecwobec tegotego napinaćnapinać ii kontrolowaćbo przestanęprzestanę byćbyć normalnymnormalnym człowiekiemczłowiekiem ii zeze spontanicznejspontanicznej osobyosoby zmienięzmienię sięw poprawnąpoprawną nauczycielkęjeżeli mammam uczyćuczyć dalejpod warunkiemże będębędę sobąze swoimiswoimi wszystkimiwszystkimi głupotamigłupotami ii mądrościamiwadami ii zaletamija błędy popełniambłędy popełniam nieustannieże to jestjest nieuniknione inieuniknione i niei nie manie ma coma co sięco się wobecsię wobec tegowobec tego napinaćtego napinać inapinać i kontrolowaćbo przestanę byćprzestanę być normalnymbyć normalnym człowiekiemnormalnym człowiekiem iczłowiekiem i zei ze spontanicznejze spontanicznej osobyspontanicznej osoby zmienięosoby zmienię sięzmienię się wsię w poprawnąw poprawną nauczycielkęjeżeli mam uczyćmam uczyć dalejże będę sobąze swoimi wszystkimiswoimi wszystkimi głupotamiwszystkimi głupotami igłupotami i mądrościamiwadami i zaletami

W małżeństwie ważne jest nie tylko dobrać się zaletami, ale i wadami.Odwiedziłem Belgrad jakieś 10 lat temu i miałem niezwykle traumatyczne spotkanie z kilkoma typami rozkochanymi w nacjonalizmie.(...) Oni powiedzieli: Jeżeli chce się być normalnym obywatelem dzisiejszego świata, trzeba przestrzegać nieskończonej ilości reguł. Nie można palić w miejscach publicznych, nie można bić swojej żony itd. Trzeba nieustannie uważać, co się robi. A jeżeli jest się nacjonalistą, [...]W malarstwie można próbować wszystkiego, ma się do tego prawo, pod warunkiem, że nigdy tego się już nie powtórzy.To co ludzie o mnie myślą rzad­ko ob­chodziło mnie, ja zaw­sze ro­bię co chcę. Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda i życze­nia ku mnie złe ... twym ścier­wem brzydzę się. Zaw­sze byłam, będę sobą, taką jak On stworzył mnie, tyl­ko jed­no zmienić chcę. Swo­je błędy zmienię w mądrość by nie powtórzyły się nig­dy dni tak bar­dzo złe.Miłość polega na podziwianiu i rozwijaniu miłych cech osoby kochanej - pod warunkiem, że samemu się korzysta z jej błogosławionych skutków.Dążenie do wartości wyższych nie jest arystokratycznym przywilejem wybranych, ale może być udziałem wielu, pod warunkiem że zdobędą się na wysiłek samodzielności, doskonalenia smaku i umysłu, odrzucenia łatwizny.