Jadę w dal, ob­serwując błękit Sta­da pod­nieb­nych owiec prze­ganiają puszys­te ow­czar­ki ra­zem z wiat­ru wil­ka­mi. Pat­rzę na niebiańskie łąki... Czy to Two­je oczy? Nie, to tyl­ko kwiecis­ty ho­ryzont Od­bi­ja się w mo­jej szkla­nej duszy 


jadę-w dal-ob­serwując-błękit-sta­da-pod­nieb­nych-owiec-prze­ganiają-puszys­te-ow­czar­ki-ra­zem-z wiat­ru-wil­ka­mi-pat­rzę
wolności_skrzydłojadęw dalob­serwującbłękitsta­dapod­nieb­nychowiecprze­ganiająpuszys­teow­czar­kira­zemz wiat­ruwil­ka­mipat­rzęna niebiańskiełąkiczyto two­jeoczynieto tyl­kokwiecis­tyho­ryzontod­bi­ja sięw mo­jejszkla­nejduszy jadę w dalob­serwując błękitbłękit sta­dasta­da pod­nieb­nychpod­nieb­nych owiecowiec prze­ganiająprze­ganiają puszys­tepuszys­te ow­czar­kiow­czar­ki ra­zemra­zem z wiat­ruz wiat­ru wil­ka­mipat­rzę na niebiańskiena niebiańskie łąkiłąki czyczy to two­jeto two­je oczyto tyl­ko kwiecis­tykwiecis­ty ho­ryzontho­ryzont od­bi­ja sięod­bi­ja się w mo­jejw mo­jej szkla­nejszkla­nej duszy ob­serwując błękit sta­dabłękit sta­da pod­nieb­nychsta­da pod­nieb­nych owiecpod­nieb­nych owiec prze­ganiająowiec prze­ganiają puszys­teprze­ganiają puszys­te ow­czar­kipuszys­te ow­czar­ki ra­zemow­czar­ki ra­zem z wiat­rura­zem z wiat­ru wil­ka­mipat­rzę na niebiańskie łąkina niebiańskie łąki czyłąki czy to two­jeczy to two­je oczyto tyl­ko kwiecis­ty ho­ryzontkwiecis­ty ho­ryzont od­bi­ja sięho­ryzont od­bi­ja się w mo­jejod­bi­ja się w mo­jej szkla­nejw mo­jej szkla­nej duszy