jak ę-oka­zuje-sza­cunek-zwierzęciu-to i zwie­rze-oka­zuje-sza­cunek-człowieko­wi-~pa­weł-rychlica 
rychcikjak sięoka­zujesza­cunekzwierzęciuto i zwie­rzeczłowieko­wi~pa­wełrychlica jak się oka­zujeoka­zuje sza­cuneksza­cunek zwierzęciuto i zwie­rze oka­zujeoka­zuje sza­cunek~pa­weł rychlica jak się oka­zuje sza­cunekoka­zuje sza­cunek zwierzęciuto i zwie­rze oka­zuje sza­cunekjak się oka­zuje sza­cunek zwierzęciu

Sza­nuj swój wy­siłek. Sza­cunek dla sa­mego siebie pro­wadzi do pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli osiągniesz jed­no i dru­gie, zys­kasz moc autentyczną.Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości.Miłość jak mur, od­dziela i chro­ni od wszys­tkiego co złe. Zro­zumienie i sza­cunek to an­kry dla te­goż mu­ru.  Do­piero pod­czas odpływu oka­zuje się kto pływał nago.Nieje­den trud­ny do zgry­zienia orzech oka­zuje się wewnątrz pusty.