jak się poz­być piekące­go bólu w klat­ce piersiowej chy­ba tyl­ko śru­tem ale na­wet za­bić się nie warto kiedy śmierć po­zos­ta­nie niezauważona ra­ju, ja­ka dekadencja piep­rzo­ne pingwiny 


jak ę-poz­być-pieką­go-bólu-w klat­-piersiowej-chy­ba-tyl­ko-śru­tem-ale-na­wet-za­bić ę-nie warto-kiedy-śmierć-po­zos­­nie
cykajak siępoz­byćpiekące­gobóluw klat­cepiersiowejchy­batyl­kośru­temalena­wetza­bić sięnie wartokiedyśmierćpo­zos­ta­nieniezauważonara­juja­kadekadencjapiep­rzo­nepingwiny jak się poz­byćpoz­być piekące­gopiekące­go bólubólu w klat­cew klat­ce piersiowejpiersiowej chy­bachy­ba tyl­kotyl­ko śru­temśru­tem aleale na­wetna­wet za­bić sięza­bić się nie wartonie warto kiedykiedy śmierćśmierć po­zos­ta­niepo­zos­ta­nie niezauważonaniezauważona ra­juja­ka dekadencjadekadencja piep­rzo­nepiep­rzo­ne pingwiny jak się poz­być piekące­gopoz­być piekące­go bólupiekące­go bólu w klat­cebólu w klat­ce piersiowejw klat­ce piersiowej chy­bapiersiowej chy­ba tyl­kochy­ba tyl­ko śru­temtyl­ko śru­tem aleśru­tem ale na­wetale na­wet za­bić sięna­wet za­bić się nie wartoza­bić się nie warto kiedynie warto kiedy śmierćkiedy śmierć po­zos­ta­nieśmierć po­zos­ta­nie niezauważonapo­zos­ta­nie niezauważona ra­juja­ka dekadencja piep­rzo­nedekadencja piep­rzo­ne pingwiny