... jak wy­kazu­je ana­liza po­lityczno-społeczna, drużyna piłkar­ska Is­landii wca­le nie jest ta­ka re­wela­cyj­na... po pros­tu, piłkarze An­glii ja­ko pier­wsi uwzględni­li wy­niki re­feren­dum i zro­bili Bre­xit z Euro...


jak wy­kazu­-ana­liza-po­lityczno-społeczna-drużyna-piłkar­ska-is­landii-wca­-nie jest ­ka-re­wela­cyj­na-po pros­-piłkarze
irracjajak wy­kazu­jeana­lizapo­litycznospołecznadrużynapiłkar­skais­landiiwca­lenie jest ta­kare­wela­cyj­napo pros­tupiłkarzean­gliija­kopier­wsiuwzględni­liwy­nikire­feren­dumi zro­bilibre­xitz eurojak wy­kazu­jejak wy­kazu­je ana­lizadrużyna piłkar­skapiłkar­ska is­landiiis­landii wca­lewca­le nie jest ta­kanie jest ta­ka re­wela­cyj­nare­wela­cyj­na po pros­tupiłkarze an­gliian­glii ja­koja­ko pier­wsipier­wsi uwzględni­liuwzględni­li wy­nikiwy­niki re­feren­dumre­feren­dum i zro­bilii zro­bili bre­xitbre­xit z eurojak wy­kazu­je ana­lizadrużyna piłkar­ska is­landiipiłkar­ska is­landii wca­leis­landii wca­le nie jest ta­kawca­le nie jest ta­ka re­wela­cyj­nanie jest ta­ka re­wela­cyj­na po pros­tupiłkarze an­glii ja­koan­glii ja­ko pier­wsija­ko pier­wsi uwzględni­lipier­wsi uwzględni­li wy­nikiuwzględni­li wy­niki re­feren­dumwy­niki re­feren­dum i zro­bilire­feren­dum i zro­bili bre­xiti zro­bili bre­xit z euro

Ana­liza ma­tema­tyczna jest tak ob­szer­na jak sa­ma natura.-... -To że pa­le rus­kie faj­ki, pi­je rus­ki spi­rytus, wiel­bię ro­syj­skie ko­biety i kocham ro­syj­ską li­tera­turę, wca­le nie za­kazu­je mi szczerze Ros­ji nienawidzić...Unia Euro­pej­ska jest ska­zana na niepo­wodze­nie, gdyż jest czymś sza­lonym, uto­pij­nym pro­jek­tem, pom­ni­kiem pychy le­wico­wych intelektualistów.Małe sta­cyj­ki są dum­ne z te­go, że przez nie prze­jeżdżają po­ciągi pośpieszne.Po pros­tu jes­tem bar­dzo le­niwy i uwiel­biam, gdy przy­pisu­je mi się to, co nap­rawdę zro­bili inni.Dwudzies­ty pier­wszy czer­wca. Wca­le nie jest le­piej. Ani trochę. Ludzie choć widzą - milczą.