Jak­by bóg za­kazy­wał pi­cia, czy uczy­niłby wi­no tak dobrym.


jak­by-bóg-za­kazy­wał-pi­cia-czy-uczy­łby-wi­no-tak-dobrym
armand-jean du plessis de richelieujak­bybógza­kazy­wałpi­ciaczyuczy­niłbywi­notakdobrymjak­by bógbóg za­kazy­wałza­kazy­wał pi­ciaczy uczy­niłbyuczy­niłby wi­nowi­no taktak dobrymjak­by bóg za­kazy­wałbóg za­kazy­wał pi­ciaczy uczy­niłby wi­nouczy­niłby wi­no takwi­no tak dobrymjak­by bóg za­kazy­wał pi­ciaczy uczy­niłby wi­no takuczy­niłby wi­no tak dobrymczy uczy­niłby wi­no tak dobrym

Cza­sami pod­chodził do siedzących do­mow­ników i, po chwi­li wa­hania, wska­kiwał im na ko­lana, sta­wał z roz­cza­pie­rzo­nymi pa­zura­mi i wpat­ry­wał się głębo­ko w oczy bez mrug­nięcia. Po­tem przek­rzy­wiał głowę, nie od­wra­cając wzro­ku, i miau­czał, tyl­ko raz, i od ra­zu wiado­mo było, że Wil­liam prze­kazy­wał właśnie coś ważne­go i mądre­go, coś, cze­go człowiek nig­dy nie zrozumie.Wolę czytać, niż pisać, jestem dobrym czytelnikiem – tak samo jak uważam, że jestem bardzo dobrym widzem malarstwa. Uważam, że to też wymaga pewnego talentu i można nawet na tym poprzestać.Je­zus jak chodził po ziemi (Syn Człowie­czy) to był On Pen­tagra­mem war­tości. Jak poz­wo­lił się uk­rzyżować to zre­duko­wał się do trzech wy­miarów. Do trójkąta równo­boczne­go war­tości. Zre­zyg­no­wał z wol­ności i władzy.Gdy­byś mnie tak por­wał W świat wiel­kiej namiętności Roz­budził we mnie to poczu­cie lekkości Gdy­byś tak wpro­wadził W świat wiel­kiego pożąda­nia Wyr­wał ze szponów zakłamania Gdy­byś mnie dopadł Do­konał zespolenia Budząc fa­le og­romne­go podniecenia Gdy­byś tak roz­pa­lił I zmu­sił do wiel­kiej miłości Zat­ra­cając część włas­nej godności Gdy­byś tak pozostawił Tak w tej chwi­li od niechcenia Czy miała bym dużo do stracenia Cza­sami zło jest in­spi­racją do by­cia dobrym.