Jakże chętnie ludzie re­zyg­nują z siebie! To zro­zumiałe, bo siebie trud­no znieść. Tłumy jed­nostek szu­kają pro­roka, ale naj­częściej znaj­dują führera.


jakże-chętnie-ludzie-re­zyg­nują-z siebie-to zro­zumiałe-bo siebie-trud­no-znieść-tłumy jed­nostek-szu­kają-pro­roka-ale
sławomir mrożekjakżechętnieludziere­zyg­nująz siebieto zro­zumiałebo siebietrud­noznieśćtłumy jed­nostekszu­kająpro­rokaalenaj­częściejznaj­dująführerajakże chętniechętnie ludzieludzie re­zyg­nująre­zyg­nują z siebiebo siebie trud­notrud­no znieśćtłumy jed­nostek szu­kająszu­kają pro­rokaale naj­częściejnaj­częściej znaj­dująznaj­dują führerajakże chętnie ludziechętnie ludzie re­zyg­nująludzie re­zyg­nują z siebiebo siebie trud­no znieśćtłumy jed­nostek szu­kają pro­rokaale naj­częściej znaj­dująnaj­częściej znaj­dują führera

ba­wią mnie ludzie niedowartościowani szu­kają siebie Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?  Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic co by ci oświet­liło drogę, ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi.Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy.szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie Im­po­nują mi ko­biety pew­ne siebie oraz in­te­ligen­tne, ale nie za­rozu­miałe. Dow­cipne, od­ro­binę sar­kastyczne, ale też tak­towne. Lu­bię ko­biety, które mi­mo pres­ji otocze­nia pot­ra­fią po­wie­dzieć ot­warcie, że nie czują pot­rze­by by­cia matką i żoną. Dla których ważne jest życie w zgodzie ze swoimi prag­nieniami i ak­ceptac­ja siebie. Na ko­niec lu­bię ko­biety, bo lu­bię siebie.Ludzie szu­kają praw­dy. Kiedy sądzą, że ją od­na­leźli przes­tają szu­kać i na­wet im w głowie po­zos­ta­nie, że naj­bar­dziej zdu­miewające od­kry­cia po­zos­tały dla nich tajemnicą.