Jakże często po­wołują się na uczci­wość, którzy nie za­mieni­li z nią ani słowa.


jakże-często-po­wołują ę-na uczci­wość-którzy-nie za­mieni­li-z ą-ani-słowa
wiesław malickijakżeczęstopo­wołują sięna uczci­wośćktórzynie za­mieni­liz niąanisłowajakże częstoczęsto po­wołują siępo­wołują się na uczci­wośćktórzy nie za­mieni­linie za­mieni­li z niąz nią aniani słowajakże często po­wołują sięczęsto po­wołują się na uczci­wośćktórzy nie za­mieni­li z niąnie za­mieni­li z nią aniz nią ani słowajakże często po­wołują się na uczci­wośćktórzy nie za­mieni­li z nią aninie za­mieni­li z nią ani słowaktórzy nie za­mieni­li z nią ani słowa

Szcze­rość,spra­wied­li­wość, uczci­wość.. to cechy na które stać nielicznych, jak wielu każdy sam wie najlepiej...O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka.Jes­tem nieu­czci­wa i uczci­wie możesz liczyć na moją nieu­czci­wość. Bo uczci­wi są niep­rze­widy­wal­ni. Zaw­sze mogą zro­bić coś niewiary­god­nie... głupiego Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ......Uczci­wość po­lega nie na wie­rze, lecz na wątpliwościach.Uczci­wość jest naj­kosztow­niej­szą z przywar.