Jakże krótka noc, gdy myśli w bez­senność wprawiają a wszak mówią, że długą jest, gdy po­wieki nie zasypiają po­ranek nad­chodzi, za­raz bla­dy świt o so­bie przypomni wte­dy opuszczę czte­rech, mil­czących ścian pus­te kąty i wrócę z pow­ro­tem, gdy późny wieczór nastąpi 


jakże-krótka-noc-gdy-myśli-w bez­senność-wprawiają-a-wszak-mówią-że długą-jest-gdy-po­wieki-nie zasypiają-po­ranek-nad­chodzi
pierrotjakżekrótkanocgdymyśliw bez­sennośćwprawiająwszakmówiąże długąjestpo­wiekinie zasypiająpo­raneknad­chodziza­razbla­dyświto so­bieprzypomniwte­dyopuszczęczte­rechmil­czącychścianpus­tekątywrócęz pow­ro­tempóźnywieczórnastąpi jakże krótkakrótka nocgdy myślimyśli w bez­sennośćw bez­senność wprawiająwszak mówiąże długą jestgdy po­wiekipo­wieki nie zasypiająnie zasypiają po­ranekpo­ranek nad­chodziza­raz bla­dybla­dy świtświt o so­bieo so­bie przypomniprzypomni wte­dywte­dy opuszczęopuszczę czte­rechmil­czących ścianścian pus­tepus­te kątykąty ii wrócęwrócę z pow­ro­temgdy późnypóźny wieczórwieczór nastąpi jakże krótka nocgdy myśli w bez­sennośćmyśli w bez­senność wprawiająwprawiają a wszaka wszak mówiągdy po­wieki nie zasypiająpo­wieki nie zasypiają po­raneknie zasypiają po­ranek nad­chodziza­raz bla­dy świtbla­dy świt o so­bieświt o so­bie przypomnio so­bie przypomni wte­dyprzypomni wte­dy opuszczęwte­dy opuszczę czte­rechmil­czących ścian pus­teścian pus­te kątypus­te kąty ikąty i wrócęi wrócę z pow­ro­temgdy późny wieczórpóźny wieczór nastąpi 

gdy noc pta­ki uciszy zos­taną wspom­nienia przy płomieniach zniczy al­bo niepamięć wszak bez przy­jaciół i rodziny dla świata jes­tem nikim  -mac790
gdy-noc-pta­ki-uciszy-zos­taną-wspom­nienia-przy-płomieniach-zniczy-al­bo-niepamięć-wszak-bez-przy­jaciół-i rodziny-dla-świata-jes­tem