Jakże miłe, wolne od męki i samotności myśli jest natychmiastowe rozpoznanie prawdziwej obecności niekwestionowanego ludzkiego piękna!


jakże-miłe-wolne-od-męki-i-samotnoś-myśli-jest-natychmiastowe-rozpoznanie-prawdziwej-obecnoś-niekwestionowanego-ludzkiego-piękna
virginia woolfjakżemiłewolneodmękisamotnościmyślijestnatychmiastowerozpoznanieprawdziwejobecnościniekwestionowanegoludzkiegopięknajakże miłewolne odod mękimęki ii samotnościsamotności myślimyśli jestjest natychmiastowenatychmiastowe rozpoznanierozpoznanie prawdziwejprawdziwej obecnościobecności niekwestionowanegoniekwestionowanego ludzkiegoludzkiego pięknawolne od mękiod męki imęki i samotnościi samotności myślisamotności myśli jestmyśli jest natychmiastowejest natychmiastowe rozpoznanienatychmiastowe rozpoznanie prawdziwejrozpoznanie prawdziwej obecnościprawdziwej obecności niekwestionowanegoobecności niekwestionowanego ludzkiegoniekwestionowanego ludzkiego pięknawolne od męki iod męki i samotnościmęki i samotności myślii samotności myśli jestsamotności myśli jest natychmiastowemyśli jest natychmiastowe rozpoznaniejest natychmiastowe rozpoznanie prawdziwejnatychmiastowe rozpoznanie prawdziwej obecnościrozpoznanie prawdziwej obecności niekwestionowanegoprawdziwej obecności niekwestionowanego ludzkiegoobecności niekwestionowanego ludzkiego pięknawolne od męki i samotnościod męki i samotności myślimęki i samotności myśli jesti samotności myśli jest natychmiastowesamotności myśli jest natychmiastowe rozpoznaniemyśli jest natychmiastowe rozpoznanie prawdziwejjest natychmiastowe rozpoznanie prawdziwej obecnościnatychmiastowe rozpoznanie prawdziwej obecności niekwestionowanegorozpoznanie prawdziwej obecności niekwestionowanego ludzkiegoprawdziwej obecności niekwestionowanego ludzkiego piękna

Jakże wiele ludzkiego w każdym zwierzęciu.Z tobą choćby pomilczeć Jakże jest ciekawie Gdy sie­dzisz cała piękna Przy swej małej kawie I pod­no­sisz filiżankę Nie naz­byt wysoko Jak­byś chciała sprawdzić Czy jest jeszcze po co Włosy twe kochane Oczy twe kawowe Jakże cię podziwiam W tej cichej rozmowie - Adam Ziemianin Czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażania bądź w słowie, bądź w pamięci, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami etycznymi czy moralnymi. (o surrealizmie)Jakże wielka jest różnica między myśli, a wolnością słowa.Na­pawa mnie spokój i beztroska. Chwi­la choć ulotna, Jakże piękna i potrzebna.Tylko poprzez współpracę i ścisłe związki emocjonalne z innymi ludźmi, oparte na prawdziwej miłości, tylko przez rozwój osobowości, tożsamości dążenia do spełnienia społecznie akceptowanych celów człowiek może uwolnić się od nieznośnego poczucia samotności, bezsiły, beznadziejności, lęku i zgubienia.