Jak tu się uczyć? Gdy głowa pełna. Pełna Jego. Je­go ser­ca. Je­go duszy. Je­go głosu. Każda mina, Każdy śmiech. Wszys­tko słychać tak jak jest. Tak jak było i odeszło. Nie powróci. Je­mu przeszło. Bo­li serce. Bo­li dusza. Ko­niec tego! Sta­je, pat­rzy w dzi­ki mrok. Je­den krok, Je­den skok. W uszach wiatr. Nag­le trzask. Ja­kiś krzyk, Os­tatni krzyk. Po­tem cisza. Ciem­ność głucha. Nie ma nic. Wy­zionęła ducha..


jak- ę-uczyć-gdy-głowa-pełna-pełna-jego-je­go-ser­ca-je­go-duszy-je­go-głosu-każda-mina-każdy-śmiech-wszys­tko-słychać-tak
i'm nothingjaktu sięuczyćgdygłowapełnapełnajegoje­goser­caduszygłosukażdaminakażdyśmiechwszys­tkosłychaćtakjak jesttakjak byłoi odeszłoniepowrócije­muprzeszłobo­liserceduszako­niectegosta­jepat­rzyw dzi­kimrokje­denkrokskokuszachwiatrnag­letrzaskja­kiśkrzykos­tatnikrzykpo­temciszaciem­nośćgłuchama nicwy­zionęładuchajak tu siętu się uczyćgdy głowagłowa pełnapełna jegoje­go ser­caje­go duszyje­go głosukażda minakażdy śmiechwszys­tko słychaćsłychać taktak jak jesttak jak byłojak było i odeszłonie powrócije­mu przeszłobo­li sercebo­li duszako­niec tegopat­rzy w dzi­kiw dzi­ki mrokje­den krokje­den skokw uszachuszach wiatrnag­le trzaskja­kiś krzykos­tatni krzykpo­tem ciszaciem­ność głuchanie ma nicwy­zionęła duchajak tu się uczyćgdy głowa pełnawszys­tko słychać taksłychać tak jak jesttak jak było i odeszłopat­rzy w dzi­ki mrokw uszach wiatr

Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości. -Saka Guchi Ango
miłość-szczęśliwa-jak-również-nieszczęśliwa-pełna-jest-niepokoju-cierpień-szaleństwa-i-tak-samo-pełna-zazdroś