Jak żyć, co z sobą robić, aby starość uczynić pozytywnym choć dokuczliwym czasem? Uczynić z niego godną pointę? Nie dopuścić do degradacji? I czy jest to w ogóle możliwe? Sądzę - że udaje się tylko wybranym.


jak-żyć-co-z-sobą-robić-aby-starość-uczynić-pozytywnym-choć-dokuczliwym-czasem-uczynić-z-niego-godną-pointę-nie-dopuść-do-degradacji-i
zofia kucównajakżyćcosobąrobićabystarośćuczynićpozytywnymchoćdokuczliwymczasemuczynićniegogodnąpointęniedopuścićdodegradacjiczyjesttoogólemożliwesądzężeudajesiętylkowybranymjak żyćco zz sobąsobą robićaby starośćstarość uczynićuczynić pozytywnympozytywnym choćchoć dokuczliwymdokuczliwym czasemuczynić zz niegoniego godnągodną pointęnie dopuścićdopuścić dodo degradacjii czyczy jestw ogóleogóle możliwesądzęże udajeudaje sięsię tylkotylko wybranymco z sobąz sobą robićaby starość uczynićstarość uczynić pozytywnymuczynić pozytywnym choćpozytywnym choć dokuczliwymchoć dokuczliwym czasemuczynić z niegoz niego godnąniego godną pointęnie dopuścić dodopuścić do degradacjii czy jestjest to ww ogóle możliweże udajeże udaje sięudaje się tylkosię tylko wybranym

Nie bójcie się Boga, który nie chce uczynić wam nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra. -Franciszek Salezy Św
nie-bójcie-ę-boga-który-nie-chce-uczynić-wam-nic-złego-lecz-kochajcie-go-gorąco-ponieważ-chce-wam-uczynić-wiele-dobra
Świat jest zawsze dla człowieka tym, co uczynił on z niego... i co zaniedbał uczynić. -nStanisław Brzozowski
Świat-jest-zawsze-dla-człowieka-tym-co-uczynił-on-z-niego-i-co-zaniedbał-uczynić
Nie sądzę, by ktokolwiek był na tyle mądry, aby ocenić, co jest możliwe, a co nie. -Henry Ford
nie-sądzę-by-ktokolwiek-był-na-tyle-mądry-aby-ocenić-co-jest-możliwe-a-co-nie
Wierzę, że życie warte jest, aby je przeżyć. Twoja wiara pomoże ci uczynić je pełnym wartości. -William James
wierzę-że-życie-warte-jest-aby-przeżyć-twoja-wiara-pomoże-uczynić-pełnym-wartoś
Przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić całe życie szczęśliwym. -Anonim
przyjaźń-jest-największym-darem-jaki-mądrość-może-ofiarować-aby-uczynić-całe-życie-szczęśliwym