Jak chmu­ra deszczu przychodzi nagle znika. W krop­lach słonych łez to­nie nieustannie. Uśmie­chem zaprasza zdrad­li­wym cieniem duszy. Słod­ko kwaśny na języ­ku gorzki smak zwątpienia. Krad­nie ser­ce zuchwa­le gorące to­pi się. Żeśki i cichy po­ranek falami chłodzi je.


jak-chmu­ra-deszczu-przychodzi-nagle-znika-w-krop­lach-słonych-łez-to­nie-nieustannie-uśmie­chem-zaprasza-zdrad­li­wym-cieniem-duszy
raven im my eyesjakchmu­radeszczuprzychodzinagleznikakrop­lachsłonychłezto­nienieustannieuśmie­chemzapraszazdrad­li­wymcieniemduszysłod­kokwaśnyna języ­kugorzkismakzwątpieniakrad­nieser­cezuchwa­legorąceto­pisięeśkii cichypo­ranekfalamichłodzijak chmu­rachmu­ra deszczudeszczu przychodziprzychodzi naglenagle znikaw krop­lachkrop­lach słonychsłonych łezłez to­nieto­nie nieustannieuśmie­chem zapraszazaprasza zdrad­li­wymzdrad­li­wym cieniemcieniem duszysłod­ko kwaśnykwaśny na języ­kuna języ­ku gorzkigorzki smaksmak zwątpieniakrad­nie ser­ceser­ce zuchwa­lezuchwa­le gorącegorące to­pito­pi sięŻeśki i cichyi cichy po­ranekpo­ranek falamifalami chłodzichłodzi jejak chmu­ra deszczuchmu­ra deszczu przychodzideszczu przychodzi nagleprzychodzi nagle znikaw krop­lach słonychkrop­lach słonych łezsłonych łez to­niełez to­nie nieustannieuśmie­chem zaprasza zdrad­li­wymzaprasza zdrad­li­wym cieniemzdrad­li­wym cieniem duszysłod­ko kwaśny na języ­kukwaśny na języ­ku gorzkina języ­ku gorzki smakgorzki smak zwątpieniakrad­nie ser­ce zuchwa­leser­ce zuchwa­le gorącezuchwa­le gorące to­pigorące to­pi sięŻeśki i cichy po­raneki cichy po­ranek falamipo­ranek falami chłodzifalami chłodzi je

Uśmie­chem, jeśli tyl­ko zechcesz, spra­wić możesz, że słońce przed­rze się przez najgęstrze chmu­ry smut­ku na czyimś niebie. -doorka
uśmie­chem-śli-tyl­ko-zechcesz-spra­wić-możesz-że słoń-przed­rze ę-przez-najgęstrze-chmu­ry-smut­ku-na czyimś-niebie
`Koszto­wałam twoich słod­kich ust po­między drob­ny­mi krop­la­mi deszczu miłości. -bluecaffe
`koszto­wałam-twoich-słod­kich-ust-po­między-drob­ny­mi-krop­­mi-deszczu-miłoś