Jak cicho szumi woda, jak cicho szumi las, tak cicho nasza miłość wkroczyła między nas.


jak-cicho-szumi-woda-jak-cicho-szumi-las-tak-cicho-nasza-miłość-wkroczyła-między-nas
anonimjakcichoszumiwodajaklastaknaszamiłośćwkroczyłamiędzynasjak cichocicho szumiszumi wodajak cichocicho szumiszumi lastak cichocicho naszanasza miłośćmiłość wkroczyławkroczyła międzymiędzy nasjak cicho szumicicho szumi wodajak cicho szumicicho szumi lastak cicho naszacicho nasza miłośćnasza miłość wkroczyłamiłość wkroczyła międzywkroczyła między nasjak cicho szumi wodajak cicho szumi lastak cicho nasza miłośćcicho nasza miłość wkroczyłanasza miłość wkroczyła międzymiłość wkroczyła między nastak cicho nasza miłość wkroczyłacicho nasza miłość wkroczyła międzynasza miłość wkroczyła między nas

CICHO, CICHO, CICHO SZA! PO POR­TA­LU SKACZE WSZA! PISZE DUR­NE KO­MEN­TARZE - JAK JĄ ZŁAPIĘ TO USMAŻĘ! Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać.Trzeba iść przez życie tak cicho, aby nas los nie zauważył.Trze­ba iść przez życie tak cicho, aby Los nas nie zauważył.Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.Las: Szumi las ma czas.