Jak długo [. . . ] miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej [. . . ], tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało.


jak-długo-miłośnicy-mądroś-nie-będą-mieli-w-państwach-władzy-królewskiej-tak-długo-nie-sposobu-żeby-zło-ustało
platonjakdługomiłośnicymądrościniebędąmielipaństwachwładzykrólewskiejtaksposobużebyzłoustałojak długodługo [] miłośnicymiłośnicy mądrościmądrości nienie będąbędą mielimieli ww państwachpaństwach władzywładzy królewskiejkrólewskiej [tak długodługo nienie mama sposobużeby złozło ustałojak długo [] miłośnicy] miłośnicy mądrościmiłośnicy mądrości niemądrości nie będąnie będą mielibędą mieli wmieli w państwachw państwach władzypaństwach władzy królewskiejwładzy królewskiej [tak długo niedługo nie manie ma sposobużeby zło ustało] miłośnicy mądrości] miłośnicy mądrości niemiłośnicy mądrości nie będąmądrości nie będą mielinie będą mieli wbędą mieli w państwachmieli w państwach władzyw państwach władzy królewskiejpaństwach władzy królewskiej [tak długo nie madługo nie ma sposobu] miłośnicy mądrości nie] miłośnicy mądrości nie będąmiłośnicy mądrości nie będą mielimądrości nie będą mieli wnie będą mieli w państwachbędą mieli w państwach władzymieli w państwach władzy królewskiejw państwach władzy królewskiej [tak długo nie ma sposobu

Jak długo istnieje życie, tak długo istnieć będą nadzieje.W miłości Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem.Rzeczy żyją tak długo, jak długo ktoś się ni­mi opiekuje.Jak długo is­tnieje życie, tak długo is­tnieć będzie nadzieja.Człowiek myli się tak długo, jak długo do czegoś dąży.