Jak dobrze zrozumieć wreszcie, że życie nabiera dopiero wtedy sensu i znaczenia, gdy toczy się zgodnie z własnymi potrzebami, rytmem własnego oddechu, a przede wszystkim własnym wyobrażeniem o nim - a nie potrzebami, rytmem wyobrażeniem narzuconym przez otoczenie. Za wszelką cenę być sobą.


jak-dobrze-zrozumieć-wreszcie-że-życie-nabiera-dopiero-wtedy-sensu-i-znaczenia-gdy-toczy-ę-zgodnie-z-własnymi-potrzebami-rytmem-własnego-oddechu
zofia kucównajakdobrzezrozumiećwreszcieżeżycienabieradopierowtedysensuznaczeniagdytoczysięzgodniewłasnymipotrzebamirytmemwłasnegooddechuprzedewszystkimwłasnymwyobrażeniemnimnienarzuconymprzezotoczeniezawszelkącenębyćsobąjak dobrzedobrze zrozumiećzrozumieć wreszcieże życieżycie nabieranabiera dopierodopiero wtedywtedy sensusensu ii znaczeniagdy toczytoczy sięsię zgodniezgodnie zz własnymiwłasnymi potrzebamirytmem własnegowłasnego oddechuprzede wszystkimwszystkim własnymwłasnym wyobrażeniemwyobrażeniem oo nimnimnie potrzebamirytmem wyobrażeniemwyobrażeniem narzuconymnarzuconym przezprzez otoczenieza wszelkąwszelką cenęcenę byćbyć sobąjak dobrze zrozumiećdobrze zrozumieć wreszcieże życie nabierażycie nabiera dopieronabiera dopiero wtedydopiero wtedy sensuwtedy sensu isensu i znaczeniagdy toczy siętoczy się zgodniesię zgodnie zzgodnie z własnymiz własnymi potrzebamirytmem własnego oddechua przede wszystkimprzede wszystkim własnymwszystkim własnym wyobrażeniemwłasnym wyobrażeniem owyobrażeniem o nimo nima niea nie potrzebamirytmem wyobrażeniem narzuconymwyobrażeniem narzuconym przeznarzuconym przez otoczenieza wszelką cenęwszelką cenę byćcenę być sobą

Życie nabiera sensu dopiero w wyobraźni.Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu.Miłość jest jak tama. Jeśli pozwolisz, aby przez szczelinę sączyła się strużka wody, to w końcu rozsadza mury i nadchodzi taka chwila, w której nie zdołasz opanować żywiołu. A kiedy miry runą, miłość zawładnie wszystkim. I nie ma wtedy sensu zastanawiać się, co jest możliwe, a co nie, i czy zdołamy zatrzymać przy sobie ukochaną osobę. Kochać, to utracić panowanie nad sobą.Słowo Kiedy mamy Boga w naszym życiu, nabiera ono sensu, wszystko zaś nabiera wartości i staje się owocne.Stare teksty nie poddają się gwałtownym zalotom, lubią być zdobywane długo i cierpliwie. Wtedy dopiero nagradzają tym, co w każdej miłości ma najwyższą cenę: wiernością.