Jak dzień pogodny działa rozweselająco na człowieka, tak miło działa wesoło uśmiechnięte oblicze - prędzej otwiera się nasze serce i budzi zaufanie do człowieka wesołego niż do ponurego tetryka.


jak-dzień-pogodny-działa-rozweselająco-na-człowieka-tak-miło-działa-wesoło-uśmiechnięte-oblicze-prędzej-otwiera-ę-nasze-serce-i-budzi
karol juliusz weberjakdzieńpogodnydziałarozweselająconaczłowiekatakmiłowesołouśmiechnięteobliczeprędzejotwierasięnaszesercebudzizaufaniedoczłowiekawesołegoniżponuregotetrykajak dzieńdzień pogodnypogodny działadziała rozweselającorozweselająco nana człowiekatak miłomiło działadziała wesołowesoło uśmiechnięteuśmiechnięte obliczeobliczeprędzejprędzej otwieraotwiera sięsię naszenasze serceserce ii budzibudzi zaufaniezaufanie dodo człowiekaczłowieka wesołegowesołego niżniż dodo ponuregoponurego tetrykajak dzień pogodnydzień pogodny działapogodny działa rozweselającodziała rozweselająco narozweselająco na człowiekatak miło działamiło działa wesołodziała wesoło uśmiechniętewesoło uśmiechnięte obliczeuśmiechnięte obliczeprędzej otwieraprędzej otwiera sięotwiera się naszesię nasze sercenasze serce iserce i budzii budzi zaufaniebudzi zaufanie dozaufanie do człowiekado człowieka wesołegoczłowieka wesołego niżwesołego niż doniż do ponuregodo ponurego tetryka

Pycha działa jak zamek błyskawiczny: błyskawicznie zamyka na drugiego człowieka.Pytał: - gdzie i kiedy można cię spot­kać śliczna ? Od­po­wie­działa z ra­dością, kiedy i gdzie. Te­raz wie­dział gdzie i kiedy by­wać nie powinien. Mo­rał z te­go jest ta­ki - nie ten miło o to­bie myśli, kto miło do ciebie gada.0 ileż łatwiej opisać nicponia, i łobuza niż porządnego człowieka. W literaturze porządny człowiek rzadko wygląda na człowieka z krwi i kości, tak jakby życie porządnego człowieka było pozbawione treści.Nic bardziej nie wzmacnia człowieka, jak okazane mu zaufanie.Myślała, ze pęknie jej ser­ce, gdy wy­powie­działa te słowa, że się nie pod­niesie... Nie zro­biła te­go od ra­zu. Że nie ma dla ko­go już żyć... Te­raz wie, że ma. Że za­pom­ni, jak to jest się uśmie­chać... Uśmie­cha się nadal. Że zwątpi w to, co rodzi­ce wpa­jali jej od lat... A ona da­lej tak sa­mo moc­no wie­rzy w dru­giego człowieka. A ser­ce? ...ser­ce jej pękło.Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa.