Jak dziwną jest rzeczą, że ludzie zaw­sze umieją od­po­wie­dzieć na py­tanie, ile po­siadają owiec, na­tomiast nie umieją po­dać liczby przy­jaciół ani ich wy­mienić - tak nis­ko ich cenią.


jak-dziwną-jest rzeczą-że ludzie-zaw­sze-umieją-od­po­wie­dzieć-na py­tanie-ile-po­siadają-owiec-na­tomiast-nie umieją-po­dać
sokratesjakdziwnąjest rzecząże ludziezaw­szeumiejąod­po­wie­dziećna py­tanieilepo­siadająowiecna­tomiastnie umiejąpo­daćliczbyprzy­jaciółaniichwy­mienić taknis­koceniąjak dziwnądziwną jest rzecząże ludzie zaw­szezaw­sze umiejąumieją od­po­wie­dziećod­po­wie­dzieć na py­tanieile po­siadająpo­siadają owiecna­tomiast nie umiejąnie umieją po­daćpo­dać liczbyliczby przy­jaciółprzy­jaciół aniani ichich wy­mienić tak nis­konis­ko ichich ceniąjak dziwną jest rzecząże ludzie zaw­sze umiejązaw­sze umieją od­po­wie­dziećumieją od­po­wie­dzieć na py­tanieile po­siadają owiecna­tomiast nie umieją po­daćnie umieją po­dać liczbypo­dać liczby przy­jaciółliczby przy­jaciół aniprzy­jaciół ani ichani ich wy­mienić tak nis­ko ichnis­ko ich cenią

Dziw­ny zbieg oko­liczności, że w baj­kach księżniczki zam­knięte są w wieżach, a kon­takt ze światem mają tyl­ko z ok­na swo­jego więzienia. Zaw­sze mie­szkają sa­mot­nie. Po­wiadają też, iż wbrew po­zorom, często po­siadają do drzwi więżącej ich klat­ki klucze! Tak więc py­tanie, kto tu od­ci­na się od ko­go, po­zos­ta­je otwarte...O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka.Ludzie sprawujący publiczne rządy, tak gadatliwi i zaaferowani, robią wrzawę wokół trudności, ponieważ albo nie potrafią ich pokonać, albo nie umieją rządzić.Pe­wien mudżahe­din po­wie­dział mi kiedyś, że przez­nacze­nie da­je nam w życiu trzech nau­czy­cieli, trzech przy­jaciół, trzech wrogów i trzy wiel­kie miłości. Ta dwu­nas­tka jest jed­nak zaw­sze zak­ry­ta, tak że nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie po­kocha­my, nie zos­ta­wimy lub nie pokonamy.Tak nap­rawdę dla żad­ne­go prob­le­mu nie ma po pros­tu dwóch od­po­wie­dzi, niemal zaw­sze znaj­dzie się ich przedział, a