Jak fe­niks powstać I nig­dy się nie poddać Bo wal­czyć trzeba 


jak-fe­niks-powstać-i-nig­dy ę-nie poddać-bo-wal­czyć-trzeba 
matijahjakfe­nikspowstaćnig­dy sięnie poddaćbowal­czyćtrzeba jak fe­niksfe­niks powstaćpowstać ii nig­dy sięnig­dy się nie poddaćnie poddać bobo wal­czyćwal­czyć trzeba jak fe­niks powstaćfe­niks powstać ipowstać i nig­dy sięi nig­dy się nie poddaćnig­dy się nie poddać bonie poddać bo wal­czyćbo wal­czyć trzeba jak fe­niks powstać ife­niks powstać i nig­dy siępowstać i nig­dy się nie poddaći nig­dy się nie poddać bonig­dy się nie poddać bo wal­czyćnie poddać bo wal­czyć trzeba jak fe­niks powstać i nig­dy sięfe­niks powstać i nig­dy się nie poddaćpowstać i nig­dy się nie poddać boi nig­dy się nie poddać bo wal­czyćnig­dy się nie poddać bo wal­czyć trzeba 

Od tej chwi­li muszę wal­czyć z dwo­ma wro­gami - z nim i ze wspom­nieniami o nim, a prze­de wszys­tkim ze sobą, żeby znów się nie poddać! Duszo mo­ja śnieżno­biała mewo Leć hen w niebo Siódme drzewo Na lewo Aż się roz­padnę i odrodzę Jak fe­niks z popiołu Na prawo Trzy­nas­te stado Spa­daj w dół głęboko Ser­ce mo­je wewnętrzne oko Aż padnę i powstanę Jak fe­niks z popiołu Miłości trzeba się uczyć, trzeba poddać ją próbom. Miłość wymaga trudu i wytrwałości.Całe życie to wal­ka ze sobą, a nie z in­ny­mi. Nau­czyć się siebie, to jak wyg­rać ze wszystkimi.Być ni­kim, ale sobą, w świecie, który ro­bi wszys­tko, co w je­go mo­cy, dniami i no­cami, by zro­bić z ciebie prze­ciętniaka, oz­nacza walkę w naj­cięższej bit­wie w ja­kiej da­ne było wal­czyć ludzkości i która nig­dy się nie skończy.Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane