Jak już coś ro­bisz, to rób to jak człowiek. Użyj głowy al­bo serca.


jak-już-coś-ro­bisz-to rób-to jak człowiek-użyj głowy-al­bo-serca
damianmichalikjakjużcośro­biszto róbto jak człowiekużyj głowyal­bosercajak jużjuż coścoś ro­biszto rób to jak człowiekużyj głowy al­boal­bo sercajak już cośjuż coś ro­biszużyj głowy al­bo sercajak już coś ro­bisz

Czy kochasz za­pach sera jak Roc­kfor z Bry­gady RR? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz czos­nek pożerać i w gębie gdy pa­li Cię? No po­wiedz, tak czy nie? No po­wiedz, tak czy nie? Czy lu­bisz sos tabasco i os­tre chip­sy z dipem? Czy by­wasz tak jebnięty jak Da­le z bra­ciszkiem Chipem? Mnie kręci os­tre żarcie i os­tra też muzyka a odkąd czos­nek wdupcam to jes­tem zdrów jak ryba. Awe­some Aus­tra­lian Mouse Rockfor...  Jeżeli już musisz coś zrobić, rób to na całego.Jed­no z moich ulu­bionych po­wie­dzo­nek w rzym­skim dialek­cie: Mów tak, jak jesz, al­bo w moim przekładzie: Po­wiedz to tak, jak­byś to miała zjeść. Ma ono przy­pomi­nać - w sy­tuac­ji, kiedy z wy­jaśnienia cze­goś ro­bisz wiel­ki prob­lem, kiedy szu­kasz od­po­wied­nich słów - że język ma być pros­ty i zwyczaj­ny jak rzym­skie jadło. Nie rób z te­go wiel­kiego spek­taklu. Po pros­tu pos­taw na stole.Myślę, że jak zro­bisz coś, co okaże się całkiem niezłe, to po­winieneś zro­bić coś in­ne­go, równie wiel­kiego, za­miast roz­wodzić się nad tym zbyt długo. Po pros­tu zas­tanów się, co dalej.Oznaki bliskości bazaru widoczne są już z daleka, przyspieszają rytm serca, podniecają mieszkańców miasta, jak rybaka podnieca zapach wody, jak myśliwego świeży ślad zwierza.Nie uważałeś, jak robisz, rób jak uważasz.