Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija.


jak-ko­bieta-widzi-że ktoś-jest smut­ny-to nie mówi-mu nig­dy-jes­teś-smut­ny-tak głupio-postępu­-tyl­ko-mężczyz­na
tadeusz rittnerjakko­bietawidziże ktośjest smut­nyto nie mówimu nig­dy„jes­teśsmut­ny”tak głupiopostępu­jetyl­komężczyz­nako­bieta uda­jeże wca­lenie widzismut­ku– i jest we­sel­szamil­szapiękniej­szaniżzwyk­lewte­dy smu­tekmijajak ko­bietako­bieta widziże ktoś jest smut­nyto nie mówi mu nig­dymu nig­dy „jes­teś„jes­teś smut­ny”tak głupio postępu­jepostępu­je tyl­kotyl­ko mężczyz­naże wca­le nie widzinie widzi smut­kusmut­ku – i jest we­sel­szapiękniej­sza niżniż zwyk­lewte­dy smu­tek mijajak ko­bieta widzito nie mówi mu nig­dy „jes­teśmu nig­dy „jes­teś smut­ny”tak głupio postępu­je tyl­kopostępu­je tyl­ko mężczyz­naże wca­le nie widzi smut­kunie widzi smut­ku – i jest we­sel­szapiękniej­sza niż zwyk­le

Ko­bieta lu­bi, gdy mężczyz­na jest smut­ny, gdyż smu­tek jest do­wodem, że ma się serce.Cały prob­lem tkwi w tym, że ko­bieta pra­wie nig­dy nie może być szcze­ra – przez zna­komitą większość życia mu­si po pros­tu uda­wać al­bo głup­szą, al­bo mądrzej­szą niż jest w rzeczywistości.Smut­ne jest życie Gdy ktoś blis­ki odchodzi Żal i smu­tek zostaje 19.06.2015 றiℓℓ...Ko­bieta nig­dy nie widzi te­go, co dla niej zro­bisz, widzi tyl­ko to, cze­go nie zrobisz.Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia. Kiedyś lu­biłam deszcz... Tańczyć pośród je­go kropel... Pi­sać wier­sze siedząc na parapecie... Sie­dzieć przy ko­min­ku z książką i herbatą... A naj­bar­dziej lu­biłam gdy siadałeś obok, Trzy­małeś mnie za rękę.. Bez słów wpat­ry­waliśmy się w ten Ob­raz za oknem... Ale Ciebie już niema... Zos­tałam tyl­ko ja i ten deszcz... Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia...Jes­teś powietrzem Prze­cież czuję Cię Na każdym metrze Tobą de­lek­tuję się Jes­teś powietrzem Proszę więcej Jes­teś muzyką Prze­cież słyszę Cię Dźwięków fabryką W każdy smut­ny dzień Jes­teś muzyką Poz­by­cia smut­ku taktyką