Jak kwiat ku słońcu kiedy Ona przechodzi Ser­ce zakwita Niep­rze­mijająca - Odys, 10 paździer­nik 2015 


jak-kwiat-ku słońcu-kiedy-ona-przechodzi-ser­-zakwita-niep­rze­mijająca- odys-10 paździer­nik-2015 
odys syn laertesajakkwiatku słońcukiedyonaprzechodziser­cezakwitaniep­rze­mijająca odys10 paździer­nik2015 jak kwiatkwiat ku słońcuku słońcu kiedykiedy onaona przechodziprzechodzi ser­ceser­ce zakwitazakwita niep­rze­mijająca10 paździer­nik 2015 jak kwiat ku słońcukwiat ku słońcu kiedyku słońcu kiedy onakiedy ona przechodziona przechodzi ser­ceprzechodzi ser­ce zakwitaser­ce zakwita niep­rze­mijającajak kwiat ku słońcu kiedykwiat ku słońcu kiedy onaku słońcu kiedy ona przechodzikiedy ona przechodzi ser­ceona przechodzi ser­ce zakwitaprzechodzi ser­ce zakwita niep­rze­mijającajak kwiat ku słońcu kiedy onakwiat ku słońcu kiedy ona przechodziku słońcu kiedy ona przechodzi ser­cekiedy ona przechodzi ser­ce zakwitaona przechodzi ser­ce zakwita niep­rze­mijająca

spośród dróg życia choć ser­ce masz po lewej wy­bieraj prawą Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/20/ktora-droge-wybrac/ Niebies­kim ptakiem prze­leciałem Twój umysł. Słod­ko ćwierkałaś. śle­po wpatrzona w ser­ce Bazyliszka ciężko zapłaczesz zim­ny­mi łzami cicha jak Gej­sza (s)padasz „Ko­bieta Ikar” Haiku o łzach (Miłość za­bija po­woli IV na pod­sta­wie Pa­ti Yang) Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/25/haiku-o-lzach-milosc-zabija-powoli-iv-na-podstawie-pati-yang/ nawiedzona drżysz ale nie z zimna za każdym razem kiedy przychodzę Cię egzorcyzmować z te­go co masz pod skórą gęsią głód Odys, lu­ty 2015 (do gra­fiki Cris­ti­ny Otero) https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/11/egzorcyzmowany-glod/ „podwójnym krokiem” w ta­niec serc zaklęta nasza corrida Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/23/paso-doble-serca/ Kwiat - to pośred­nik miłości, do­noszący ad­re­satom w imieniu wy­syłających: On (lub Ona) pragnie.