Jak miłość nie ma być lekka, kiedy jej królowa dwoma tylko jeździ gołąbkami.


jak-miłość-nie-być-lekka-kiedy-jej-królowa-dwoma-tylko-ździ-gołąbkami
alojzy Żółkowskijakmiłośćniebyćlekkakiedyjejkrólowadwomatylkojeździgołąbkamijak miłośćmiłość nienie mama byćbyć lekkakiedy jejjej królowakrólowa dwomadwoma tylkotylko jeździjeździ gołąbkamijak miłość niemiłość nie manie ma byćma być lekkakiedy jej królowajej królowa dwomakrólowa dwoma tylkodwoma tylko jeździtylko jeździ gołąbkamijak miłość nie mamiłość nie ma byćnie ma być lekkakiedy jej królowa dwomajej królowa dwoma tylkokrólowa dwoma tylko jeździdwoma tylko jeździ gołąbkamijak miłość nie ma byćmiłość nie ma być lekkakiedy jej królowa dwoma tylkojej królowa dwoma tylko jeździkrólowa dwoma tylko jeździ gołąbkami

dzi­siaj tak miłośnie na cy­tatach he he Miłość nie kiełba­sa, w lodówce się zepsuje. albo chwi­lowa miłość - co mi zro­bisz jak mnie złapiesz. poniekąd przychodzi kiedy chce od­chodzi kiedy chce - miłość w jednorazówkach lub każda miłość wpra­wia w ruch miłość. jak nie nową, to starą sta­wia w in­nym świetle. efekt in­spi­rac­ji cytatowych Opinia jest królową świata, ponieważ głupota jest królową głupców.Miłość powinna być gorąca, jak groźna lawa wulkaniczna. gwałtowna niby potok rwący i jak dynamit dynamiczna. Miłość powinna być burzliwa, jak halny, który ścina drzewa, i nieszczęśliwa i szczęśliwa, również szalona jak ulewa.Niezliczone pokolenia przemijają jak jesienne liście. Tylko miłość jest wieczna. Tylko miłość nigdy nie umiera.Chciałabym być królową w ludzkich ser­cach, ale nie widzę się ja­ko królo­wa te­go kraju.Mężczyźni da­wali jej mnóstwo kosztow­ności, by zdo­być jej ap­ro­batę i miłość. Ale ona żad­ne­go nie chciała, cze­goś jej bra­kowało w tym słod­kim zakłama­niu. Aż w końcu on je­den po­daro­wał jej naj­cenniej­szy skarb - swo­je serce.