Jak nagi człowiek może coś przemycić?


jak-nagi-człowiek-może-coś-przemycić
jack londonjaknagiczłowiekmożecośprzemycićjak naginagi człowiekczłowiek możemoże coścoś przemycićjak nagi człowieknagi człowiek możeczłowiek może cośmoże coś przemycićjak nagi człowiek możenagi człowiek może cośczłowiek może coś przemycićjak nagi człowiek może cośnagi człowiek może coś przemycić

Człowiek nie może żyć bez nieustannej ufności w coś niezniszczalnego.Jak już coś ro­bisz, to rób to jak człowiek. Użyj głowy al­bo serca.Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miarą jego człowieczeństwa.Od kres­ki wszys­tko się zaczyna Od kres­ki może pow­stać słowo Od kres­ki może pow­stać arcydzieło Oko również pod­kreślo­ne jest kreską Niewiel­ka kres­ka może zdziałać cuda Dwie kres­ki kłopot lub szczęście Sym­bo­lizują ciążę Kres­ka ni­by nic a jed­nak coś Można na kimś pos­ta­wić kreskę Możemy coś podkreślać Kres­ka może cza­sem spo­wodo­wać kłopot Kres­ki mogą sta­wiać znak równości Od kre­sek możemy coś wyliczać Kres­ka - cien­ka linia Kres­ka ma wiele znaczeń Kres­ka - nic a jed­nak coś Niemiec nagi nie jest groźny.Może jes­teśmy tu tyl­ko po to by coś zro­zumieć, coś poczuć... Tu na tym świecie....