Jak osiągnąć szczyt Kiedy żad­ne­go kroku Zro­bić nie można 


jak-osiągnąć-szczyt-kiedy-żad­ne­go-kroku-zro­bić-nie można 
taiyono kudarashijakosiągnąćszczytkiedyżad­ne­gokrokuzro­bićnie można jak osiągnąćosiągnąć szczytszczyt kiedykiedy żad­ne­gożad­ne­go krokukroku zro­bićzro­bić nie można jak osiągnąć szczytosiągnąć szczyt kiedyszczyt kiedy żad­ne­gokiedy żad­ne­go krokużad­ne­go kroku zro­bićkroku zro­bić nie można jak osiągnąć szczyt kiedyosiągnąć szczyt kiedy żad­ne­goszczyt kiedy żad­ne­go krokukiedy żad­ne­go kroku zro­bićżad­ne­go kroku zro­bić nie można jak osiągnąć szczyt kiedy żad­ne­goosiągnąć szczyt kiedy żad­ne­go krokuszczyt kiedy żad­ne­go kroku zro­bićkiedy żad­ne­go kroku zro­bić nie można 

Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę.Je­dyne, co można zro­bić dla dzieci, to wycho­wać je; nie można przeżyć za nie życia.Każde­go ran­ka, kiedy wsta­jesz, dziękuj Bo­gu za to, że masz te­go dnia do zro­bienia coś, co mu­sisz zro­bić, czy ci się to po­doba, czy nie.Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan.Per­fu­my fas­cy­nowały go od daw­na. Są jak wiado­mości, którą chce się prze­kazać. Nie pot­rze­ba do te­go żad­ne­go języ­ka. Można być głucho­niemym, można być z in­nej cy­wili­zac­ji, a i tak zro­zumie się tę wiado­mość. W per­fu­mach jest ja­kiś ir­racjo­nal­ny, ta­jem­niczy element.