Jak pat­rze na his­to­rie, jes­tem dum­ny że jes­tem Po­lakiem, lecz gdy spoglądam na Pol­ską po­litykę to mnie krew zalewa.


jak-pat­rze-na his­to­rie-jes­tem-dum­ny-że jes­tem-po­lakiem-lecz-gdy-spoglądam-na pol­ską-po­litykę-to mnie-krew-zalewa
ryderjakpat­rzena his­to­riejes­temdum­nyże jes­tempo­lakiemleczgdyspoglądamna pol­skąpo­litykęto mniekrewzalewajak pat­rzepat­rze na his­to­riejes­tem dum­nydum­ny że jes­temże jes­tem po­lakiemlecz gdygdy spoglądamspoglądam na pol­skąna pol­ską po­litykępo­litykę to mnieto mnie krewkrew zalewajak pat­rze na his­to­riejes­tem dum­ny że jes­temdum­ny że jes­tem po­lakiemlecz gdy spoglądamgdy spoglądam na pol­skąspoglądam na pol­ską po­litykęna pol­ską po­litykę to mniepo­litykę to mnie krewto mnie krew zalewajes­tem dum­ny że jes­tem po­lakiemlecz gdy spoglądam na pol­skągdy spoglądam na pol­ską po­litykęspoglądam na pol­ską po­litykę to mniena pol­ską po­litykę to mnie krewpo­litykę to mnie krew zalewalecz gdy spoglądam na pol­ską po­litykęgdy spoglądam na pol­ską po­litykę to mniespoglądam na pol­ską po­litykę to mnie krewna pol­ską po­litykę to mnie krew zalewa

Jes­tem Po­lakiem – więc całą roz­ległą stroną swe­go ducha żyję życiem Pol­ski, Jej uczu­ciami i myśla­mi, Jej pot­rze­bami, dążeniami i as­pi­rac­ja­mi. Im więcej nim jes­tem tym mniej z jej życia jest mi ob­ce i tym sil­niej chcę, żeby to, co w mym prze­kona­niu uważam za naj­wyższy wy­raz życia stało się włas­nością całego narodu...jes­tem de­monem wy­wołuje burze jes­tem aniołem spokój bu­duje jes­tem emocją ludziom świat kreuje tworze i niszczę .... jes­tem ewo­lucją... ub­raną w istotę i jak his­to­ria oce­niła? że to ja jed­nak jes­tem pra­wowi­tym królem. Gdy po­zos­ta­li wro­gowie-no­mino­wani zaczęli się przek­rzy­kiwać jes­tem płaczącym niebem może cho­ciaż jedną kroplą kiedyś dot­knę two­jej skro­ni jes­tem smut­kiem w oczach zap­ra­cowa­nego mężczyzny który chciałby moc­no kochać jes­tem tes­knotą rodzinną kto może wie­dzieć jak długo mil­czeć gdy krzyczeć chce serce Znam siebie - jes­tem wa­riatką .Ale sądzę, że jes­tem też świetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą, że jes­tem normalna....do­wiadu­je się te­raz o Twoich zdra­dach. Te­raz mi to mówią, bo myślą, że już nie bo­li. Mają rację. Nie bo­li. Jes­tem dum­na, że jes­tem sa­ma. Sza­nuje siebie i swoją samotność.