Jak po­ważna jest codzien­ność trze­ba się prze­konać na włas­nych pęcherzach. Z cyk­lu po­wieści


jak-po­ważna-jest codzien­ność-trze­ba ę-prze­konać-na włas­nych-pęcherzach-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
riderjakpo­ważnajest codzien­nośćtrze­ba sięprze­konaćna włas­nychpęcherzachcyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniajak po­ważnapo­ważna jest codzien­nośćjest codzien­ność trze­ba siętrze­ba się prze­konaćprze­konać na włas­nychna włas­nych pęcherzachz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniajak po­ważna jest codzien­nośćpo­ważna jest codzien­ność trze­ba sięjest codzien­ność trze­ba się prze­konaćtrze­ba się prze­konać na włas­nychprze­konać na włas­nych pęcherzachz cyk­lu po­wieścijak po­ważna jest codzien­ność trze­ba siępo­ważna jest codzien­ność trze­ba się prze­konaćjest codzien­ność trze­ba się prze­konać na włas­nychtrze­ba się prze­konać na włas­nych pęcherzachjak po­ważna jest codzien­ność trze­ba się prze­konaćpo­ważna jest codzien­ność trze­ba się prze­konać na włas­nychjest codzien­ność trze­ba się prze­konać na włas­nych pęcherzach

Na mądrość składa się nie tyl­ko włas­na wie­dza, ale i prze­widy­wanie głupot innych. Z cyk­lu po­wieści
na mądrość-składa ę-nie tyl­ko-włas­na-wie­dza-ale-i prze­widy­wanie-głupot-innych-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Bez­gra­niczna nieuf­ność nie wpad­nie w czy­jeś sidła zdra­dy, ale nie wyj­dzie też z włas­nych si­deł sa­mot­ności. Z cyk­lu po­wieści
bez­gra­niczna-nieuf­ność-nie wpad­nie-w czy­ś-sidła-zdra­dy-ale-nie wyj­dzie-też-z włas­nych-­deł-­­noś-z-cyk­lu-po­wieś
Żeby życie się właści­wie ułożyło trze­ba się wokół niego trochę naskakać. Z cyk­lu po­wieści
Żeby-życie ę-właś­wie-ułożyło-trze­ba ę-wokół-niego-trochę-naskakać-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Gdy nie jes­teś wsta­nie uniknąć prob­le­mu, trze­ba cho­ciaż uniknąć sta­nia się prob­le­mem dla in­nych. Z cyk­lu po­wieści
gdy-nie jes­teś-wsta­nie-uniknąć-prob­­mu-trze­ba-cho­ciaż-uniknąć-sta­nia ę-prob­­mem-dla-in­nych-z-cyk­lu-po­wieś
Setką ka­mieni szlachet­nych nie zmieni się jed­ne­go szlachet­ne­go ser­ca w ka­mień. Z cyk­lu po­wieści
setką-ka­mieni-szlachet­nych-nie zmieni ę-jed­ne­go-szlachet­ne­go-ser­ca-w ka­mień-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy