Jak powiew wiosny, jak kwiat wielobarwny jak. . . jak wszystko co najpiękniejsze - taką jest kobieta.


jak-powiew-wiosny-jak-kwiat-wielobarwny-jak-jak-wszystko-co-najpiękniejsze-taką-jest-kobieta
henryk jurandjakpowiewwiosnyjakkwiatwielobarwnyjakwszystkoconajpiękniejszetakąjestkobietajak powiewpowiew wiosnyjak kwiatkwiat wielobarwnywielobarwny jakjakjak wszystkowszystko coco najpiękniejszenajpiękniejszetakątaką jestjest kobietajak powiew wiosnyjak kwiat wielobarwnykwiat wielobarwny jakjak wszystkojak wszystko cowszystko co najpiękniejszeco najpiękniejszetaką jesttaką jest kobietajak kwiat wielobarwny jakjak wszystko cojak wszystko co najpiękniejszewszystko co najpiękniejszetaką jest kobietajak wszystko co najpiękniejszejak wszystko co najpiękniejsze

Miłość jest jak kwiat. Niektórych kuję dru­gich zaś zachwy­ca swym za­pachem i pięknem...za­nied­ba­ny kwiat tak jak miłość z cza­sem więdnie.Człowiek jest jak kwiat, pot­rze­buję wo­dy, światła i schronienia... Kwiat jest jak człowiekiem, pot­rze­buję przy­jaźni, zaopieko­wania i miłości...Trzeba żyć jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć.Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć.Wszystko, co jest naprawdę wielkie, nie ma początku jak wszechświat. Nagle ukazuje się w całej pełni, jak gdyby istniało zawsze lub jak gdyby spadło z nieba.Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń.