Jak republiki troszczą się o swoje bezpieczeństwo łącząc się, tak znów państwa despotyczne czynią to samo odcinając się i trzymając się, aby tak rzec, w odosobnieniu. Poświęcają część kraju, pustoszą granice i obracają je w perzynę; jądro państwa staje się niedostępne.


jak-republiki-troszczą-ę-o-swoje-bezpieczeństwo-łącząc-ę-tak-znów-państwa-despotyczne-czynią-to-samo-odcinając-ę-i-trzymając-ę-aby-tak
montesquieujakrepublikitroszcząsięswojebezpieczeństwołączącsiętakznówpaństwadespotyczneczyniątosamoodcinająctrzymającabyrzecodosobnieniupoświęcajączęśćkrajupustoszągraniceobracająperzynęjądrostajeniedostępnejak republikirepubliki troszczątroszczą sięo swojeswoje bezpieczeństwobezpieczeństwo łączącłącząc siętak znówznów państwapaństwa despotycznedespotyczne czyniąsamo odcinającodcinając sięi trzymająctrzymając sięaby taktak rzecw odosobnieniupoświęcają częśćczęść krajupustoszą granicegranice ii obracająobracają jew perzynęjądro państwapaństwa stajestaje sięsię niedostępnejak republiki troszcząrepubliki troszczą siętroszczą się osię o swojeo swoje bezpieczeństwoswoje bezpieczeństwo łączącbezpieczeństwo łącząc siętak znów państwaznów państwa despotycznepaństwa despotyczne czyniączynią to samosamo odcinając sięodcinając się isię i trzymająci trzymając sięaby tak rzecpoświęcają część krajupustoszą granice igranice i obracająi obracają jeobracają je wje w perzynęjądro państwa stajepaństwa staje sięstaje się niedostępne

I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści.żeby tak w oczy pat­rzeć: kto to widział? żeby pod deszczem ta­ki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręku trzy­mać: kto to słyszał? a prze­cież jut­ro tu­taj się spot­ka­my znów - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, no, na­wet jeśli trochę pa­da, to niech pa­da - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, nas chy­ba tu­taj zacza­rować mu­siał deszcz.Amerykanie nie powinni zawsze tak się denerwować, kiedy inne państwa mają poglądy odmienne od amerykańskich.Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką, jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.Jak szczęśliwie żyliby niektórzy, gdyby o sprawy innych ludzi tak samo mało troszczyli się, jak o swoje własne.