Jak spokojne jezioro zaprasza cię, byś je oglądał, ale jego ciemne zwierciadło zabrania ci patrzeć na dno - tak tajemnicze źródło miłości, biorąc swój początek w miłości Boga, zabrania ci patrzeć na swe dno.


jak-spokojne-jezioro-zaprasza-ę-byś-oglądał-ale-jego-ciemne-zwierciadło-zabrania-patrzeć-na-dno-tak-tajemnicze-źródło-miłoś-biorąc
soren aabye kierkegaardjakspokojnejeziorozapraszaciębyśoglądałalejegociemnezwierciadłozabraniapatrzećnadnotaktajemniczeźródłomiłościbiorącswójpoczątekmiłościbogaswednojak spokojnespokojne jeziorojezioro zapraszazaprasza ciębyś jeje oglądałale jegojego ciemneciemne zwierciadłozwierciadło zabraniazabrania cici patrzećpatrzeć nana dnodnotaktak tajemniczetajemnicze źródłoźródło miłościbiorąc swójswój początekpoczątek ww miłościmiłości bogazabrania cici patrzećpatrzeć nana sweswe dnojak spokojne jeziorospokojne jezioro zapraszajezioro zaprasza ciębyś je oglądałale jego ciemnejego ciemne zwierciadłociemne zwierciadło zabraniazwierciadło zabrania cizabrania ci patrzećci patrzeć napatrzeć na dnona dnotak tajemniczetak tajemnicze źródłotajemnicze źródło miłościbiorąc swój początekswój początek wpoczątek w miłościw miłości bogazabrania ci patrzećci patrzeć napatrzeć na swena swe dno

Od­dać WSZYS­TKO dla MIŁOŚCI to jak stanąć na skrzyżowa­niu. Pójdziesz pros­to osiągniesz swój cel. Pójdziesz w tył stoczysz się na dno, a pra­wo i le­wo to za­leży od Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd.Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.