Jak to jest, że kiedy zys­ku­jesz jed­nocześnie czu­jesz, że wszys­tko tracisz? 


jak-to jest-że kiedy-zys­ku­jesz-jed­nocześnie-czu­jesz-że wszys­tko-tracisz 
devinjakto jestże kiedyzys­ku­jeszjed­nocześnieczu­jeszże wszys­tkotracisz jak to jestże kiedy zys­ku­jeszzys­ku­jesz jed­nocześniejed­nocześnie czu­jeszże kiedy zys­ku­jesz jed­nocześniezys­ku­jesz jed­nocześnie czu­jeszże kiedy zys­ku­jesz jed­nocześnie czu­jesz

Praw­dzi­wa mu­zyka to ta, przy której czu­jesz dreszcze na ciele... Dusza wy­rywa się z ciała, które tańczy samoistnie... A wszys­tko to dzieje się po­za Tobą I czu­jesz wolność.Niewiarą w siebie psu­jesz całe swo­je życie... A wiarą bu­du­jesz wszys­tko tak, jak zaplanowałeś...jak to możli­we, że jes­teś moim naj­większym szczęściem i naj­większym bólem jed­nocześnie? Jed­noczes­nie budzisz mnie do życia i za­bijasz, da­jesz siły i je od­bierasz... Mo­tywu­jesz i pow­strzy­mujesz... Kocham Cię i wręcz nie znoszę... ale wciąż nie wyob­rażam so­bie życia bez Ciebie...Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest - jeśli wyg­rasz, zys­ku­jesz wszys­tko; jeśli przeg­rasz, nie tra­cisz nic.Jest ta­ka chwi­la... ta­ki mo­ment, kiedy zda­jesz so­bie sprawę z te­go, że to wszys­tko się kiedyś skończy.Kiedy mogę zasnąć przy To­bie, od­da­jesz mi cząstkę siebie Da­jesz mi ciepło i spra­wiasz, że czuję się bezpiecznie Wiem, że tej no­cy cze­kają mnie tyl­ko piękne sny A kiedy się budzę, widzę Anioła Da­jesz mi swój uśmiech i blask Do­dajesz sił na walkę z codziennością...