Jak Tornado wtar­gnął w Mój świat pioru­nami po­raził ciało me elek­tro­dy wibrują falą tsu­nami ob­lał mnie por­wał pod­muchem Ty­siąca Serc Ziemia dud­ni pod stopami po­wiet­rze mie­sza się kolorami Cało do Ciała lgnie Ta Noc jak wichu­ra por­wie mnie ... 20.06.2015 Malusia_035 Up­rzej­mie Proszę dro­gich NKo­wiczów jak już ko­piuje­cie mo­je wier­sze to po­dawaj­cie pod nim auto­ra .Dziękuję za uwagę I poz­dra­wiam Ciep­lutko :) 


jak-tornado-wtar­gnął-w mój-świat-pioru­nami-po­raził-ciało-me-elek­tro­dy-wibrują-falą-tsu­nami-ob­ł-mnie-por­wał-pod­muchem
malusia_035jaktornadowtar­gnąłw mójświatpioru­namipo­raziłciałomeelek­tro­dywibrująfalątsu­namiob­lałmniepor­wałpod­muchemty­siącasercziemiadud­nipodstopamipo­wiet­rzemie­sza siękoloramicałodo ciałalgnienocjak wichu­rapor­wie20062015malusia035up­rzej­mieproszędro­gichnko­wiczówjak jużko­piuje­ciemo­jewier­szeto po­dawaj­cienimauto­radziękujęza uwagęi poz­dra­wiamciep­lutko jak tornadotornado wtar­gnąłwtar­gnął w mójw mój światświat pioru­namipioru­nami po­raziłpo­raził ciałociało meme elek­tro­dyelek­tro­dy wibrująwibrują faląfalą tsu­namitsu­nami ob­lałob­lał mniemnie por­wałpor­wał pod­muchempod­muchem ty­siącaty­siąca sercserc ziemiaziemia dud­nidud­ni podpod stopamistopami po­wiet­rzepo­wiet­rze mie­sza sięmie­sza się koloramikolorami całocało do ciałado ciała lgnielgnie tata nocnoc jak wichu­rajak wichu­ra por­wiepor­wie mniemniemalusia_035 up­rzej­mieup­rzej­mie proszęproszę dro­gichdro­gich nko­wiczównko­wiczów jak jużjak już ko­piuje­cieko­piuje­cie mo­jemo­je wier­szewier­sze to po­dawaj­cieto po­dawaj­cie podpod nimnim auto­radziękuję za uwagęza uwagę i poz­dra­wiami poz­dra­wiam ciep­lutkojak tornado wtar­gnąłtornado wtar­gnął w mójwtar­gnął w mój światw mój świat pioru­namiświat pioru­nami po­raziłpioru­nami po­raził ciałopo­raził ciało meciało me elek­tro­dyme elek­tro­dy wibrująelek­tro­dy wibrują faląwibrują falą tsu­namifalą tsu­nami ob­lałtsu­nami ob­lał mnieob­lał mnie por­wałmnie por­wał pod­muchempor­wał pod­muchem ty­siącapod­muchem ty­siąca sercty­siąca serc ziemiaserc ziemia dud­niziemia dud­ni poddud­ni pod stopamipod stopami po­wiet­rzestopami po­wiet­rze mie­sza siępo­wiet­rze mie­sza się koloramimie­sza się kolorami całokolorami cało do ciałacało do ciała lgniedo ciała lgnie talgnie ta nocta noc jak wichu­ranoc jak wichu­ra por­wiejak wichu­ra por­wie mniepor­wie mniemalusia_035 up­rzej­mie proszęup­rzej­mie proszę dro­gichproszę dro­gich nko­wiczówdro­gich nko­wiczów jak jużnko­wiczów jak już ko­piuje­ciejak już ko­piuje­cie mo­jeko­piuje­cie mo­je wier­szemo­je wier­sze to po­dawaj­ciewier­sze to po­dawaj­cie podto po­dawaj­cie pod nimpod nim auto­radziękuję za uwagę i poz­dra­wiamza uwagę i poz­dra­wiam ciep­lutko

Wni­kasz przenikasz dud­nisz we mnie drżę z rozkoszy ciało me jak gąbka wsiąka Cię roz­le­wasz się upi­jam się cała w skow­ronkach ... 01.06.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !  Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Będę Two­ja kotką będę Ci mru­tać słodko nie skończy się pieszczota gdy Noc jeszcze złota Oczy me namiętne ciało Twe ponętne Fu­ter­ko nas­troszo­ne od­dechy przyspieszone Widzę jak mnie pragniesz po szyi wędru­jesz ziemia zadrżała w sza­le ciał dwóch uniesienie poczuć chce jak otu­lasz mną swe ciało i pragnę by nigdy nam te­go nie brakowało... Malusia_035 Na­gość naszych ciał pod­sy­ca zmysły ocierająca się skóra o skórę pod­nieca coraz bardziej wib­racje naszych ciał pożądanie od­dechy łapczywe us­ta żądne pocałunków sple­cione uda fa­lujące biodra dreszcz uniesienia po­rywa nas ciało w ciele jedność ukołysa­ni w sobie za­sypiam spełniona ... ღ 10.05.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! ta­ki lekki ta­ki przyjemny ta­ki delikatny su­nie po ramionach falą doz­nań oblewa krusze­je i pod­da­je się uwodź mnie zdo­bywaj po szczyt do sa­mego końca chce poczuć rozkosz two­jego ciała ... 23.11.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Na zielo­nej tra­wie wi­sien­ka­mi się bawię choć skosztuj mej słodyczy a ra­zem będziem krzyczeć w tej dziczy ...;DDD 14.03.2015 Malusia_035 Uwiel­biam twe spoj­rze­nie w myślach roz­bierasz mnie twój za­pach na mej skórze zmysłowo kręci mnie za­tańczę dziś dla Ciebie biod­ra­mi skuszę Cię do­tykiem mnie rozpalasz całujesz te­go chcę wiem jak na Ciebie działam prag­niesz Tyl­ko mnie mój od­dech Cię dogania niebez­pie­cznie blis­ko jest opętał całe ciało spla­tamy w jed­no się De­dyko­wany :)* 22.03.2016 Malusia_035