Jak w kołow­rotku bez­wolnie się kręcę Gu­biąc wątek i dni A ja­kiś bies wciąż pow­tarza mi: prędzej! A życie prze­cież po to jest, żeby pożyć By spy­tać siebie: mieć, czy być? Bo życie prze­cież po to jest, żeby pożyć Nim w kołow­rotku pęknie nić 


jak-w kołow­rotku-bez­wolnie ę-kręcę-gu­biąc-wątek-i dni-a-ja­kiś-bies-wciąż-pow­tarza-mi-prędzej-a-życie-prze­cież-po to jest
magdalena czapińskajakw kołow­rotkubez­wolnie siękręcęgu­biącwąteki dnija­kiśbieswciążpow­tarzamiprędzejżycieprze­cieżpo to jestżebypożyćbyspy­taćsiebiemiećczybyćbonimpęknienić jak w kołow­rotkuw kołow­rotku bez­wolnie siębez­wolnie się kręcękręcę gu­biącgu­biąc wątekwątek i dnija­kiś biesbies wciążwciąż pow­tarzapow­tarza miżycie prze­cieżprze­cież po to jestżeby pożyćpożyć byby spy­taćspy­tać siebieczy byćbo życieżycie prze­cieżprze­cież po to jestżeby pożyćpożyć nimnim w kołow­rotkuw kołow­rotku pękniepęknie nić jak w kołow­rotku bez­wolnie sięw kołow­rotku bez­wolnie się kręcębez­wolnie się kręcę gu­biąckręcę gu­biąc wątekgu­biąc wątek i dnii dni a ja­kiśa ja­kiś biesja­kiś bies wciążbies wciąż pow­tarzawciąż pow­tarza mia życie prze­cieżżycie prze­cież po to jestżeby pożyć bypożyć by spy­taćby spy­tać siebiebo życie prze­cieżżycie prze­cież po to jestżeby pożyć nimpożyć nim w kołow­rotkunim w kołow­rotku pękniew kołow­rotku pęknie nić 

Jeżeli chcesz, żeby two­je życie było piękne, może ta­kie być. Prze­cież to ty sam je układasz, nie?  -Krystyna Siesicka
jeżeli-chcesz-żeby-two­-życie-było-piękne-może-­kie-być-prze­cież to ty sam- układasz-nie 
Czy to w ogóle można było naz­wać pow­sta­niem? Chodziło prze­cież o to, żeby się nie dać zarżnąć, kiedy po nas z ko­lei przyszli. Chodziło tyl­ko o wybór spo­sobu umierania. -Marek Edelman
czy-to w ogó-można-było-naz­wać-pow­sta­niem-chodziło-prze­cież-o to-żeby ę-nie dać-zarżnąć-kiedy-po nas-z ko­lei-przyszli