Jak w medycynie nie masz chorób, tylko są chorzy, tak w świecie moralnym nie masz win, tylko są winni.


jak-w-medycynie-nie-masz-chorób-tylko-są-chorzy-tak-w-świecie-moralnym-nie-masz-win-tylko-są-winni
henryk sienkiewiczjakmedycynieniemaszchoróbtylkochorzytakświeciemoralnymwinwinnijak ww medycyniemedycynie nienie maszmasz choróbtylko sąsą chorzytak ww świecieświecie moralnymmoralnym nienie maszmasz wintylko sąsą winnijak w medycyniew medycynie niemedycynie nie masznie masz choróbtylko są chorzytak w świeciew świecie moralnymświecie moralnym niemoralnym nie masznie masz wintylko są winnijak w medycynie niew medycynie nie maszmedycynie nie masz choróbtak w świecie moralnymw świecie moralnym nieświecie moralnym nie maszmoralnym nie masz winjak w medycynie nie maszw medycynie nie masz choróbtak w świecie moralnym niew świecie moralnym nie maszświecie moralnym nie masz win

Tylko przyjaciel powie ci, że strzępią ci się nogawki, że masz twarz umazaną pastą do zębów albo że masz na nogach buty nie do pary.Skarżysz się, że na nic nie masz czasu, NIEPRAWDA masz czas na wszystko tylko brakuje Tobie ORGANIZACJI tego czasumasz wszys­tko, ale nie masz ni­kogo jak os­tatni człowiek na ziemi....Jeżeli masz ją [miłość], nie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszys­tko co masz, jest bez znaczenia.Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia.Nie masz zasług: te co my zowiemy zasługi, Są tylko ku Ojczyźnie wypłacone długi.