Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba.


jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
sokratesjakwiększejest szczęściebyćzdro­wymniżbo­gatymtakmniej­szymjest nie­szczęściemubóstwochorobajak większewiększe jest szczęściejest szczęście byćbyć zdro­wymzdro­wym niżniż bo­gatymtak mniej­szymmniej­szym jest nie­szczęściemjest nie­szczęściem ubóstwoubóstwo niżniż chorobajak większe jest szczęściewiększe jest szczęście byćjest szczęście być zdro­wymbyć zdro­wym niżzdro­wym niż bo­gatymtak mniej­szym jest nie­szczęściemmniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwojest nie­szczęściem ubóstwo niżubóstwo niż chorobajak większe jest szczęście byćwiększe jest szczęście być zdro­wymjest szczęście być zdro­wym niżbyć zdro­wym niż bo­gatymtak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwomniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niżjest nie­szczęściem ubóstwo niż chorobajak większe jest szczęście być zdro­wymwiększe jest szczęście być zdro­wym niżjest szczęście być zdro­wym niż bo­gatymtak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niżmniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba

Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba.Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie.Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie.Nie ma nic większe­go niż praw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­da jest wielka.Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych.Szczęście mniej za­leży od pra­cy niż nie­szczęście od lenistwa.