Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba.


jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
sokratesjakwiększejestszczęściebyćzdrowymniżbogatymtakmniejszymnieszczęścieubóstwochorobajak większewiększe jestjest szczęścieszczęście byćbyć zdrowymzdrowym niżniż bogatymtak mniejszymmniejszym jestjest nieszczęścienieszczęście ubóstwoubóstwo niżniż chorobajak większe jestwiększe jest szczęściejest szczęście byćszczęście być zdrowymbyć zdrowym niżzdrowym niż bogatymtak mniejszym jestmniejszym jest nieszczęściejest nieszczęście ubóstwonieszczęście ubóstwo niżubóstwo niż chorobajak większe jest szczęściewiększe jest szczęście byćjest szczęście być zdrowymszczęście być zdrowym niżbyć zdrowym niż bogatymtak mniejszym jest nieszczęściemniejszym jest nieszczęście ubóstwojest nieszczęście ubóstwo niżnieszczęście ubóstwo niż chorobajak większe jest szczęście byćwiększe jest szczęście być zdrowymjest szczęście być zdrowym niższczęście być zdrowym niż bogatymtak mniejszym jest nieszczęście ubóstwomniejszym jest nieszczęście ubóstwo niżjest nieszczęście ubóstwo niż choroba

Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba.Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie.Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie.Człowiek najpierw pragnie być pięknym, potem bogatym, a w końcu tylko zdrowym.Szczęście mniej zależy od pracy niż nieszczęście od lenistwa.Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych.