Jak wiel­ka jest prze­nik­li­wość ludzkiego umysłu! 


jak-wiel­ka-jest prze­nik­li­wość-ludzkiego-umysłu 
galileo galilei (galileusz)jakwiel­kajest prze­nik­li­wośćludzkiegoumysłu jak wiel­kawiel­ka jest prze­nik­li­wośćjest prze­nik­li­wość ludzkiegojak wiel­ka jest prze­nik­li­wośćwiel­ka jest prze­nik­li­wość ludzkiegojak wiel­ka jest prze­nik­li­wość ludzkiego

Jak wielka jest przenikliwość ludzkiego umysłu!Kul­ty­wuję niena­wiść do działania niczym kwiat w ciep­larni. Sam siebie chwalę za moją prze­nik­li­wość w oce­nie życia.Sa­mot­ność wyz­wo­lone­go umysłu jest wiel­ka jak niebo nad Sied­miog­ro­dem. Myśl błądzi w niej jak bydlę w poszu­kiwa­niu cienia al­bo wodopoju.Jak le­gen­da sta­ra głosi: Wod­nik dzba­nek wo­dy nosi. Gar­niec zdro­wej, zim­nej wody, Coś dla męskich serc ochłody. W gorącej wodzie kąpani, Przez Niego będą oblani. Sprawę ma­my oczywistą: Wod­nik zaw­sze realistą. Cze­mu za­tem je kochamy? Pa­nie Wod­nik podziwiamy? Pa­ni Wod­nik ma coś w sobie. Każdy fa­cet Wam to powie. Wdzięk i urok osobisty; To za­lety z długiej listy. *Pew­nej Pa­ni Wod­nik dedykowane.Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii.Su­mienie - mecha­nizm ludzkiego umysłu mający na ce­lu budze­nie bo­jaźni i strachu , a także tworze­nie poczu­cia winy.