Jakie to ma znaczenie, czy Bóg mówi do nas z krzaków ciernistych, czy z pachnących kwiatów!


jakie-to-znaczenie-czy-bóg-mówi-do-nas-z-krzaków-ciernistych-czy-z-pachnących-kwiatów
franciszek salezy Śwjakietoznaczenieczybógmówidonaskrzakówciernistychpachnącychkwiatówma znaczenieczy bógbóg mówimówi dodo nasnas zz krzakówkrzaków ciernistychczy zz pachnącychpachnących kwiatówjakie to maczy bóg mówibóg mówi domówi do nasdo nas znas z krzakówz krzaków ciernistychczy z pachnącychz pachnących kwiatówjakie to ma znaczenieczy bóg mówi dobóg mówi do nasmówi do nas zdo nas z krzakównas z krzaków ciernistychczy z pachnących kwiatówczy bóg mówi do nasbóg mówi do nas zmówi do nas z krzakówdo nas z krzaków ciernistych

Niech inni się bawią w hodowanie kwiatów czy socjalizmu, czy polskości, czy czego innego w wychodkowej (nawet nie klozetowej) atmosferze - ja nie mogę!Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania: czy aby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesz że każda chwi­la czy­ni nas tym kim jesteśmy Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu.Czy biały czy czar­ny niewol­nik, czy pod prze­mocą nies­pra­wied­li­wego pra­wa, czy pod łańcucha­mi jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.