Jako jawna, realna obecność Pana objawia się tylko w oddzieleniu od jego ciała i od jego [krwi]. Pan jest realnie obecny tylko pod postacią swojej śmierci.


jako-jawna-realna-obecność-pana-objawia-ę-tylko-w-oddzieleniu-od-jego-ciała-i-od-jego-krwi-pan-jest-realnie-obecny-tylko-pod-postacią-swojej
georges bataillejakojawnarealnaobecnośćpanaobjawiasiętylkooddzieleniuodjegociałakrwipanjestrealnieobecnypodpostaciąswojejśmiercijako jawnarealna obecnośćobecność panapana objawiaobjawia sięsię tylkotylko ww oddzieleniuoddzieleniu odod jegojego ciałaciała ii odod jegojego [krwi]pan jestjest realnierealnie obecnyobecny tylkotylko podpod postaciąpostacią swojejswojej śmiercirealna obecność panaobecność pana objawiapana objawia sięobjawia się tylkosię tylko wtylko w oddzieleniuw oddzieleniu ododdzieleniu od jegood jego ciałajego ciała iciała i odi od jegood jego [krwi]pan jest realniejest realnie obecnyrealnie obecny tylkoobecny tylko podtylko pod postaciąpod postacią swojejpostacią swojej śmierci

nie kocham cię otu­lam się tylko ciepłem two­jego ciała ob­li­zuję się twoim językiem wy­pełniam piersi twoim oddechem ważę tyle ile możesz mi dać żyję dzięki bi­ciu two­jego serca Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego zewnętrznych przemianach, tylko w tym, co jest w narodzie wieczne: w jego odrębności od wszystkich innych narodów, w rzeczy niezmiennej i odwiecznej - w rasie.Tylko ten, kto płynie pod prąd, jest w stanie ocenić jego siłę.Kto ugina się pod ciężarem, ten zwiększa tylko jego ciężar.Miałem