Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.


jakoby-też-rok-bez-wiosny-mieć-chcieli-którzy-chcą-żeby-młodzi-nie-szaleli
jan kochanowskijakobyteżrokbezwiosnymiećchcieliktórzychcążebymłodzinieszalelijakoby teżteż rokrok bezbez wiosnywiosny miećmieć chcieliktórzy chcążeby młodzimłodzi nienie szalelijakoby też rokteż rok bezrok bez wiosnybez wiosny miećwiosny mieć chcieliżeby młodzi niemłodzi nie szalelijakoby też rok bezteż rok bez wiosnyrok bez wiosny miećbez wiosny mieć chcieliżeby młodzi nie szalelijakoby też rok bez wiosnyteż rok bez wiosny miećrok bez wiosny mieć chcieli

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, młodzi nie szaleli.Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Dwa nąjobrzydliwsze rodzaje egoistów to ci, którzy nie chcą nic dawać, i ci, którzy nie chcą o nic prosić.Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć.Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.