Jak...to co trud­ne...jak Od początku To co trudne Tak Wy­bija rytm, gdy szu­mi w głowie. Kołacze w ser­cu gdy cze­goś brak, a w uszach piasek zagłusza wołania krzyk tych co życia kro­ki przed nami... Za na­mi już Nie po­maga roz­ciągnięte w ago­nii ciało te­go co według nas w górze władze na­daną ma Jak...w pus­tce zna­leźć szczęścia in­nych takt A ty w niena­wiści miłość masz Odebraną 


jakto-co trud­nejak-od-początku-to-co trudne-tak-wy­bija-rytm-gdy-szu­mi-w głowie-kołacze w ser­cu-gdy-cze­goś-brak-a w uszach
wybrakowanajaktoco trud­nejakodpoczątkutoco trudnetakwy­bijarytmgdyszu­miw głowiekołacze w ser­cucze­gośbraka w uszachpiasekzagłuszawołaniakrzyktychco życiakro­kiprzednamizana­mijużniepo­magaroz­ciągniętew ago­niiciałote­goco wedługnasw górzewładzena­danąjakwpus­tcezna­leźćszczęściain­nychtaktty w niena­wiścimiłośćmaszodebraną jakto co trud­nejakco trud­nejak odod początkuco trudne taktak wy­bijawy­bija rytmgdy szu­miszu­mi w głowiekołacze w ser­cu gdygdy cze­goścze­goś braka w uszach piasekpiasek zagłuszazagłusza wołaniawołania krzykkrzyk tychtych co życiaco życia kro­kikro­ki przedprzed naminami zaza na­mina­mi jużjuż nienie po­magapo­maga roz­ciągnięteroz­ciągnięte w ago­niiw ago­nii ciałociało te­gote­go co wedługco według nasnas w górzew górze władzewładze na­danąna­daną mama jakwjakw pus­tcepus­tce zna­leźćzna­leźć szczęściaszczęścia in­nychin­nych taktty w niena­wiści miłośćmiłość maszmasz odebraną jakto co trud­nejak odco trud­nejak od początkupoczątku to co trudneco trudne tak wy­bijatak wy­bija rytmgdy szu­mi w głowiekołacze w ser­cu gdy cze­gośgdy cze­goś braka w uszach piasek zagłuszapiasek zagłusza wołaniazagłusza wołania krzykwołania krzyk tychkrzyk tych co życiatych co życia kro­kico życia kro­ki przedkro­ki przed namiprzed nami zanami za na­miza na­mi jużna­mi już niejuż nie po­maganie po­maga roz­ciągniętepo­maga roz­ciągnięte w ago­niiroz­ciągnięte w ago­nii ciałow ago­nii ciało te­gociało te­go co wedługte­go co według nasco według nas w górzenas w górze władzew górze władze na­danąwładze na­daną mana­daną ma jakwma jakw pus­tcejakw pus­tce zna­leźćpus­tce zna­leźć szczęściazna­leźć szczęścia in­nychszczęścia in­nych takttakt a ty w niena­wiścia ty w niena­wiści miłośćty w niena­wiści miłość maszmiłość masz odebraną