Jam już widziała tyle zła, które wypłynęło z dobra – takiego zła, z którym walczyć nie wolno – bo z niego daleko gdzieś – znowu wypłynie dobro...


jam-już-widziała-tyle-zła-które-wypłynęło-z-dobra-takiego-zła-z-którym-walczyć-nie-wolno-bo-z-niego-daleko-gdzieś-znowu-wypłynie
zofia nałkowskajamjużwidziałatylezłaktórewypłynęłodobratakiegoktórymwalczyćniewolnoboniegodalekogdzieśznowuwypłyniedobrojam jużjuż widziaławidziała tyletyle złaktóre wypłynęłowypłynęło zz dobradobra –– takiegotakiego złaz którymktórym walczyćwalczyć nienie wolnowolno –– bobo zz niegoniego dalekodaleko gdzieśgdzieś –– znowuznowu wypłyniewypłynie dobrojam już widziałajuż widziała tylewidziała tyle złaktóre wypłynęło zwypłynęło z dobraz dobra –dobra – takiego– takiego złaz którym walczyćktórym walczyć niewalczyć nie wolnonie wolno –wolno – bo– bo zbo z niegoz niego dalekoniego daleko gdzieśdaleko gdzieś –gdzieś – znowu– znowu wypłynieznowu wypłynie dobrojam już widziała tylejuż widziała tyle złaktóre wypłynęło z dobrawypłynęło z dobra –z dobra – takiegodobra – takiego złaz którym walczyć niektórym walczyć nie wolnowalczyć nie wolno –nie wolno – bowolno – bo z– bo z niegobo z niego dalekoz niego daleko gdzieśniego daleko gdzieś –daleko gdzieś – znowugdzieś – znowu wypłynie– znowu wypłynie dobrojam już widziała tyle złaktóre wypłynęło z dobra –wypłynęło z dobra – takiegoz dobra – takiego złaz którym walczyć nie wolnoktórym walczyć nie wolno –walczyć nie wolno – bonie wolno – bo zwolno – bo z niego– bo z niego dalekobo z niego daleko gdzieśz niego daleko gdzieś –niego daleko gdzieś – znowudaleko gdzieś – znowu wypłyniegdzieś – znowu wypłynie dobro

Dobro ma równie wielką moc czynienia dobra, jak zło zła.. . . Więc kimże w końcu jesteś? - Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro.Gdzieś na dnie snu, późną jesienią, powraca tu rozmowa zła, te głosy dwa których już nie ma, ten stary temat – to ty i ja.Nawet najmniejsza ilość dobra nie jest zdolna eliminować zła ze świata samym swoim istnieniem. Tak jak aktywne jest zło - musi być aktywne i dobro: musi ono działać przez nasze słowa, czyny i przykład.Z nadmiaru zła rodzi się niekiedy dobro!W moralnym rządzie świata dobro nie może być nigdy rezultatem zła.