Je­den mały kwiatek, ofiaro­wany z ser­ca przez zu­pełnie ob­ce­go mężczyznę, pot­ra­fi ukoić wszys­tkie tęskno­ty i zas­po­koić uni­wer­salne prag­nienie ko­biety, by być ob­sy­pywaną kwiatami.


je­den-ły-kwiatek-ofiaro­wany-z ser­ca-przez-zu­pełnie-ob­­go-mężczyznę-pot­ra­fi-ukoić-wszys­tkie-tęskno­ty-i zas­po­koić
alfa centaurije­denmałykwiatekofiaro­wanyz ser­caprzezzu­pełnieob­ce­gomężczyznępot­ra­fiukoićwszys­tkietęskno­tyi zas­po­koićuni­wer­salneprag­nienieko­bietyby byćob­sy­pywanąkwiatamije­den małymały kwiatekofiaro­wany z ser­caz ser­ca przezprzez zu­pełniezu­pełnie ob­ce­goob­ce­go mężczyznępot­ra­fi ukoićukoić wszys­tkiewszys­tkie tęskno­tytęskno­ty i zas­po­koići zas­po­koić uni­wer­salneuni­wer­salne prag­nienieprag­nienie ko­bietyby być ob­sy­pywanąob­sy­pywaną kwiatamije­den mały kwiatekofiaro­wany z ser­ca przezz ser­ca przez zu­pełnieprzez zu­pełnie ob­ce­gozu­pełnie ob­ce­go mężczyznępot­ra­fi ukoić wszys­tkieukoić wszys­tkie tęskno­tywszys­tkie tęskno­ty i zas­po­koićtęskno­ty i zas­po­koić uni­wer­salnei zas­po­koić uni­wer­salne prag­nienieuni­wer­salne prag­nienie ko­bietyby być ob­sy­pywaną kwiatami

Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę. -Samuel Taylor Coleridge
prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
`Spa­lone wszys­tkie zdjęcia, kwiaty, wspom­nienie.. i mam nadzieje, że wszys­tkie mos­ty !  -bluecaffe
`spa­lone-wszys­tkie-zdjęcia-kwiaty-wspom­nienie-i mam-nadzieje-że wszys­tkie-mos­ty-