Je­den będzie milionerem Dru­gi będzie nikim. Je­den będzie ko­sił kasę, A dru­gi trawniki. Żeby zos­tać milionerem Trze­ba się pouczyć. Nie obi­jać się po knajpach I po mieście włóczyć.


je­den-będzie-milionerem-dru­gi-będzie-nikim-je­den-będzie-ko­ł-kasę-a-dru­gi-trawniki-Żeby-zos­ć-milionerem-trze­ba ę-pouczyć-nie
lokoje­denbędziemilioneremdru­ginikimko­siłkasędru­gitrawnikiebyzos­taćtrze­ba siępouczyćnieobi­jać siępo knajpachpo mieściewłóczyćje­den będziebędzie milioneremmilionerem dru­gidru­gi będziebędzie nikimje­den będziebędzie ko­siłko­sił kasędru­gi trawnikiŻeby zos­taćzos­tać milioneremmilionerem trze­ba siętrze­ba się pouczyćnie obi­jać sięobi­jać się po knajpachpo knajpach ii po mieściepo mieście włóczyćje­den będzie milionerembędzie milionerem dru­gimilionerem dru­gi będziedru­gi będzie nikimje­den będzie ko­siłbędzie ko­sił kasęa dru­gi trawnikiŻeby zos­tać milioneremzos­tać milionerem trze­ba sięmilionerem trze­ba się pouczyćnie obi­jać się po knajpachobi­jać się po knajpach ipo knajpach i po mieściei po mieście włóczyć

ludzie chcą po­zos­tać w bez­pie­cznej sferze, ocze­kując przy tym, że dru­ga stro­na będzie blis­ko, po­zos­tając daleko.Żeby zos­tać ar­tystą is­tnieje tyl­ko je­den sposób: trze­ba się nim urodzić.Nie wiem ja­ka broń będzie użyta w trze­ciej woj­nie świato­wej, ale czwar­ta będzie na ki­je i kamienie. Ich weiß nicht mit wel­chen Waf­fen sich die Men­schen im 3.Wel­tkrieg bekämpfen, aber im 4.wer­den es Keulen sein. (niem.) Daj ko­muś ogień, a będzie mu ciepło przez je­den dzień, ale wrzuć go do og­nia, a będzie mu ciepło do końca życia.Jak złamie za­sadę je­den, to i dru­gi się znaj­dzie, a po­tem trze­ci i czwar­ty, aż w końcu wszys­cy będą ją łamać jak gdy­by zos­tała us­ta­lo­na je­dy­nie dla żartu. I każdy bez­kar­ny się czu­je, no bo jak kto in­ny może, to dlacze­go nie ty? Nie łudź się, nic już nie będzie ta­kie samo.. Ka­wa nie będzie już tak gorzka, Cze­kola­da nie będzie już ta­ka słodka, A twój uśmiech nie będzie już ta­ki pro­mien­ni i wy­raźny jak dawanej.