Je­den będzie milionerem Dru­gi będzie nikim. Je­den będzie ko­sił kasę, A dru­gi trawniki. Żeby zos­tać milionerem Trze­ba się pouczyć. Nie obi­jać się po knajpach I po mieście włóczyć.


je­den-będzie-milionerem-dru­gi-będzie-nikim-je­den-będzie-ko­ł-kasę-a-dru­gi-trawniki-Żeby-zos­ć-milionerem-trze­ba ę-pouczyć-nie
lokoje­denbędziemilioneremdru­ginikimko­siłkasędru­gitrawnikiebyzos­taćtrze­ba siępouczyćnieobi­jać siępo knajpachpo mieściewłóczyćje­den będziebędzie milioneremmilionerem dru­gidru­gi będziebędzie nikimje­den będziebędzie ko­siłko­sił kasędru­gi trawnikiŻeby zos­taćzos­tać milioneremmilionerem trze­ba siętrze­ba się pouczyćnie obi­jać sięobi­jać się po knajpachpo knajpach ii po mieściepo mieście włóczyćje­den będzie milionerembędzie milionerem dru­gimilionerem dru­gi będziedru­gi będzie nikimje­den będzie ko­siłbędzie ko­sił kasęa dru­gi trawnikiŻeby zos­tać milioneremzos­tać milionerem trze­ba sięmilionerem trze­ba się pouczyćnie obi­jać się po knajpachobi­jać się po knajpach ipo knajpach i po mieściei po mieście włóczyć

ludzie chcą po­zos­tać w bez­pie­cznej sferze, ocze­kując przy tym, że dru­ga stro­na będzie blis­ko, po­zos­tając daleko. -thrillofit
ludzie-chcą-po­zos­ć-w bez­pie­cznej-sferze-ocze­kując-przy-tym-że dru­ga-stro­na-będzie-blis­ko-po­zos­tając-daleko
Żeby zos­tać ar­tystą is­tnieje tyl­ko je­den sposób: trze­ba się nim urodzić. -Janina Ipohorska
Żeby-zos­ć-ar­tystą-is­tnieje-tyl­ko-­den-sposób-trze­ba ę-nim-urodzić
Daj ko­muś ogień, a będzie mu ciepło przez je­den dzień, ale wrzuć go do og­nia, a będzie mu ciepło do końca życia. -Terry Pratchett
daj-ko­muś-ogień-a będzie-mu ciepło-przez-­den-dzień-ale-wrzuć-go do og­nia-a będzie-mu ciepło-do końca-życia